Silesion.PL

serwis informacyjny

33 lokale w kolejnej edycji katowickiego programu „Mieszkanie za remont”

Wraca program Mieszkanie za remont w Katowicach

Wraca program Mieszkanie za remont w Katowicach

W Katowicach ruszyła XXII edycja programu „Mieszkanie za remont”, który umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. W tej edycji dostępne są 33 lokale mieszkalne przeznaczone do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

– „Program mieszkanie za remont” stanowi uzupełnienie oferty mieszkaniowej w Katowicach i powstał z myślą o tych, którzy nie mają możliwości zakupu mieszkania lub nie spełniają wymogów, by starać się o mieszkanie komunalne. To także propozycja dla tych, którzy marzą o własnym lokum, ale nie stać ich na kredyt. Co ważne mieszkania usytuowane w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta, po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania, można wykupić na preferencyjnych warunkach. Do tej pory w ramach katowickiego programu mieszkanie za remont 577 mieszkań znalazło swoich najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była kilkukrotnie wyższa niż dostępnych mieszkań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

Lokale dostępne w XXII edycji „Mieszkania za remont” znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. 3-go Maja, ul. Mariacka, ul. Warszawska, ul. Kościuszki) oraz Ligocie-Panewnikach (m.in. ul. Piotrowicka, ul. Kołobrzeska, ul. Koszalińska).

– W tej edycji programu oferujemy do wynajmu 33 mieszkania – od mającej niespełna 17 m2 kawalerki, do mieszkania o powierzchni ponad 75 m2. W każdym z oferowanych lokali jest inny zakres prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m2 ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,51 zł do 7,11 zł w zależności od takich zmiennych jak m.in. lokalizacja czy standard mieszkania. Co istotne, przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, jak i wpłaty kaucji mieszkaniowej – mówi Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg.

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont, należy spełnić następujące warunki. Po pierwsze – to kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2671,44 zł do 7123,84 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1780,96 zł do 4630,50 zł. Drugim warunkiem jest brak zaległości z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego. – Tworząc punktację, pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, które wpływają finalnie na liczbę uzyskanych punktów – podkreśla naczelnik Buła.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 14.02.2024 r. do 29.02.2023 r. w godzinach pracy OEB. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie 1-15.03.2024 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na wyżej wymienionych stanowiskach wydziału budynków i dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice lub pod nr tel. 32/25-93-634, 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, pod adresem Katowice.eu w zakładce dla mieszkańca/zamieszkaj w Katowicach/wolne lokale mieszkalne.

Zasady wykonywania prac remontowych lokali oddanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę określa umowa o remont lokalu mieszkalnego, która zawarta zostanie pomiędzy wykonującym remont a Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Umowę najmu lokalu mieszkalnego, po zakończonym remoncie, zawiera się na czas nieoznaczony. Istnieje możliwość zawarcia umowy na czas oznaczony na żądanie lokatora.

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

 • poniżej 8 m²                                      8 pkt
 • od 8 m² do 9,99 m²                        6 pkt
 • od 10 m² do 12 m²                          4 pkt
 • powyżej 12 m²                                  2 pkt

  W przypadku osób, które w momencie składania wniosku mieszkają osobno, a docelowo chcą zamieszkać razem, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

  W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:
 • poniżej 16 m²                                    8 pkt
 • od 16 m² do 19,99 m²                   6 pkt
 • od 20 m² do 24 m²                          4 pkt
 • powyżej 24 m²                                  2 pkt

  Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

  b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

  W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

  c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

  d) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

  e) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

  f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

  g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:
 • do 1 roku:                                          2 pkt
 • powyżej 1 roku:                               5 pkt

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024