Silesion.PL

serwis informacyjny

MMA: Zwrot do 150 PLN za walkę ambasadora SuperBet – Jana Błachowicza

Superbet outro spotu

Superbet outro spotu

Zarejestruj się w SuperBet z kodem LEGBUK  w dniach 5-7 marca i postaw swój pierwszy zakład na wygraną Błachowicza z Adesanyą. Jeśli Błachowicz przegra, otrzymasz zwrot do 150 zł (bez podatku). Wymagana minimalna wartość zakładu o wartości 10 zł. Pod uwagę brany jest tylko pierwszy zakład po pierwszej wpłacie. Pod uwagę brane są tylko pojedyncze zakłady na zwycięstwo Błachowicza (brak wariantów, takich jak Błachowicz na wygraną rundę / zwycięstwo przez KO itp.).

Specjalna oferta dla naszych czytelników:

Darmowy zakład w wysokości 34 PLN – zarejestruj konto w Superbecie z kodem LEGBUK , wpłacić pierwszy depozyt (minimalnie 50 zł), a otrzymasz dodatkowo od bukmachera 34 zł za darmo na zakłady bukmacherskie.

REGULAMIN PROMOCJI „Zwrot za walkę Błachowicza”

I. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Zwrot za walkę Błachowicza”) określa warunki sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „Zwrot za walkę Błachowicza” zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest Superbet zakłady bukmacherskie” Sp. z o. o. z siedzibą: ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666114, REGON 366704393, NIP 9542775133.
 3. Promocja prowadzona będzie na stronie internetowej Organizatora www.superbet.pl, w ramach przyjmowania zakładów przez sieć Internet, na zasadach określnych w Regulaminie. Regulamin należy stosować z zachowaniem postanowień Regulaminu zakładów wzajemnych przez sieć Internet urządzanych przez Organizatora (dalej: „Regulamin zakładów online”) dostępnym na stronie internetowej www.superbet.pl oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin i Promocja nim objęta obowiązuje w dniach od 05.03.2021 roku do 07.03.2021 roku.

II. Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Uczestnik/cy Promocji lub Gracz/e) i zostali poinformowani o promocji Zwrot za walkę Błachowicza.
 2. Promocja jest kierowana wyłącznie dla graczy posiadających aktywne konta, i o której Organizator poinformował użytkownika bezpośrednio (e-mail lub SMS).
 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, a udział w niej biorą wyłącznie Gracze, którzy mają zarejestrowane konto do gry na stronie internetowej Organizatora, uprzednio wyrazili zgody marketingowe ( brak odznaczenia takiego pola wyklucza możliwość uczestnictwa w Promocji) oraz którzy zostali poinformowani przez Organizatora o możliwości wzięcia udziału w Promocji i otrzymania zwrotu. Każdy taki Gracz może otrzymać jeden zwrot.
 6. Każdy Gracz, który chce skorzystać z Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i warunkami Promocji oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania. W momencie akceptacji promocji Zwrot za walkę Błachowicza Gracz oświadcza, że przeczytał oraz zrozumiał warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulamin zakładów online.

III. Warunki przyznania Zwrotu za walkę Błachowicza:

 1. W celu otrzymania Zwrotu za walkę Błachowicza gracz musi dokonać rejestracji konta gracza w Superbet, przez stronę partnerską i postawić zakład na zwycięstwo Błachowicza w starciu z Adesanya.
 2. Promocyjny zakład musi być zakładem pojedynczym, przedmeczowym, wyłącznie na zwycięstwo Błachowicza, złożonym z konta depozytowego.
 3. Pod uwagę brane są tylko kupony typu singiel, postawione na wygraną Błachowicza (bez opcji Błachowicz wygra rundę, wygra przez knocout itd.).
 4. Zwrot zostanie aktywowany na kontach graczy jeśli Błachowicz przegra walkę z Adesanya.
 5. Zwrot za walkę Błachowicza zostanie przyznany tylko za pierwszy zakład postawiony po pierwszym dokonanym depozycie w dniach od 05.03.2021 roku do 07.03.2021 roku.
 6. Minimalna stawka za promocyjny zakład została ustalona na 10 PLN.
 7. Kwota maksymalnego zwrotu to 150 PLN (bez podatku)
 8. Zwrot za walkę Błachowicza zostanie aktywowany na koncie gracza do 72 godzin od zakończenia promocji.
 9. Zakłady biorą udział w Promocji w momencie ich wprowadzenia do systemu, a nie w momencie ich obstawienia na stronie przez Gracza..
 10. Oferty promocyjne w Superbet nie łączą się, oznacza to, że aby wziąć udział w danej promocji należy spełnić oddzielnie jej wszystkie wymogi, w okresie jej trwania.

IV. Zasady obrotu w promocji Zwrot za walkę Błachowicza:

 1. Ponieważ jest to zwrot, a nie bonus, otrzymana z promocji „Zwrot za walkę Błachowicza„ kwota może zostać wypłacona z konta gracza, gdyż nie wymaga żadnego obrotu.
 2. Zwróć uwagę, że kwota zwrotu będzie kwotą netto, co oznacza, że jeśli promocyjny kupon zostanie postawiony za stawkę 100 PLN, na koncie gracza zostanie aktywowana kwota 88 PLN zwrotu.
 3. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania Zwrotu za walkę Błachowicza na osobę trzecią.
 4. Gracz może anulować Zwrot za walkę Błachowicza kontaktując się z Działem Customer Support.
 5. Superbet zastrzega sobie prawo do żądania od Gracza udostępnienia dokumentów identyfikujących niezbędnych do weryfikacji konta. W przypadku odmowy udostępnienia tych dokumentów, Superbet ma prawo anulować Zwrot za walkę Błachowicza oraz związane z nim wygrane.
 6. Superbet zastrzega sobie prawo do wyłączenia z akcji promocyjnej Zwrot za walkę Błachowicza tych Graczy, którzy nadużywają zasad promocji.

V. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Graczowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzania Promocji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub drogą e-mail na adres: customer.support@superbet.pl, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zdarzenia podlegającego reklamacji, podając: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Gracz zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub drogą listowną na podany adres Gracza.

VI. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku Promocją jest Superbet zakłady bukmacherskie sp. z o.o. z/s w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo-pl@superbet.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby Organizatora.
 3. Zgromadzone dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji lub rozpatrzeniem złożonych reklamacji (art. 6 pkt. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) – „RODO”.
 4. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich uzupełniania, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby pozwanego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulaminu zakładów online.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Gracz, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu może zrezygnować z Promocji. Gracz zachowuje jednak prawo do korzyści wynikających z Regulaminu, jeśli spełnił warunki Promocji w czasie obowiązywania poprzedniej edycji Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, o czym Organizator poinformuje Graczy w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej. Zakończenie Promocji przez Organizatora nie będzie naruszać praw Graczy, którzy spełnili warunki otrzymania Zwrotu za walkę Błachowicza przed opublikowaniem komunikatu o zakończeniu Promocji.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024