Czytasz: Zmiany w zasadach wycinki drzew (NAJNOWSZE PRZEPISY)

Zmiany w zasadach wycinki drzew (NAJNOWSZE PRZEPISY)

Nowe przepisy będą obowiązywać od 17 czerwca. Co się zmienia?

Jutro, tj. 17 czerwca, wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ochronie przyrody, która zmienia zasady wycinki drzew na gruntach stanowiących własność osób prywatnych. Od kilku miesięcy obowiązują przepisy zezwalające właścicielowi nieruchomości na wycinkę drzew na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą.

Nielegalna wycinka drzew w Katowicach

W Katowicach w tym okresie byliśmy świadkami kilku nielegalnych wycinek, w których usunięto kilkaset drzew – w tych sprawach toczą się postępowania, które mogą zakończyć się karami sięgającymi kilku milionów złotych. Natomiast wielokrotnie zdarzały się sytuację, w których drzewa usuwano, co prawda legalnie – natomiast nie brano pod uwagę konsekwencji, jakie mogą nas czekać, gdy w sąsiedztwie usuniętego drzewa zabraknie.

- Przyzwyczailiśmy się do tego, że zieleń stanowi integralną część przestrzeni miejskiej, w pośpiechu nawet nie rejestrując jej obecności. Zieleń może zasłaniać brzydkie widoki i upiększyć zdominowaną surowymi odcieniami szarości rzeczywistość. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami wielu nielegalnych i brawurowych działań. Doceniliśmy i zrozumieliśmy istotną kwestię, że wycięcie drzewa trwać może zaledwie kilka chwil, natomiast jego wzrost do podobnej wielkości - wiele dziesięcioleci. 29 maja br. Prezydent RP podpisał nowe zapisy ustawy o ochronie przyrody, które wprowadzają  szereg istotnych zmian dotyczących zasad gospodarki zielenią – mowiła Barbara Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska.

Wycinka drzew NAJNOWSZE PRZEPISY obowiązujące od 17 czerwca - Oto zmiany:

Jakie drzewa można wycinać? Czy wycięcie drzewa trzeba zgłaszać?

1. zapis nowej ustawy nałoży na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50cm (dot. pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

- organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych
do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

- w przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

- jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew

Kary za wycinkę drzew bez zgłoszenia

- usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej

- w przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych - >80cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych - >65cm i pozostałych drzew - >50cm.

2. z rad gmin zdjęta zostanie możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni (na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drzewa dla drzew i 200zł/1m2 krzewu),

3. organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.

Ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody została ogłoszona w Dz. U. poz.1074. Nowe przepisy będą obowiązywać od 17 czerwca br. Wyjątek dotyczy zapisów dotyczących możliwości wydania zakazu wycinki dla drzew posiadających znamiona pomnika przyrody - przepis ten wejdzie w życie w momencie wydania stosownego rozporządzenia.

Czytaj więcej