Czytasz: Są poprawki do budżetu woj. śląskiego

Są poprawki do budżetu woj. śląskiego

Budżet 4,5-milionowego woj. śląskiego to jeden z największych budżetów wojewódzkich w kraju.

Zmniejszenie wydatków bieżących w 2018 r. o 37,2 mln zł oraz przychodów z kredytów o 59 mln zł to niektóre elementy autopoprawek zarządu woj. śląskiego do projektów budżetu na ten rok i wieloletniej prognozy finansowej. W grudniu ub. roku RIO zakwestionowała oba projekty.

Na początku stycznia br. samorząd przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wyjaśnienia i poprawki do projektów, a także odwołanie do pełnego składu kolegium Izby, które jednak nie zostało przyjęte. W związku z tym zarząd woj. śląskiego, deklarując uwzględnienie uwag RIO, przedstawił radnym przed poniedziałkową sesją sejmiku autopoprawki do obu projektów.

Jak napisano w uzasadnieniu autopoprawki do wieloletniej prognozy, Izba kwestionowała realność projektu tego dokumentu przede wszystkim w związku z poziomem wydatków bieżących w 2019 r. i latach następnych w relacji do wydatków zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.

RIO wskazała przy tym na niski poziom tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych na 2019 r., wysoki poziom długu nominalnego prognozowany na koniec 2018 r. w wysokości 924 mln zł, co stanowiłoby 53 proc. dochodów ogółem oraz zastrzeżenia co do wysokości dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w 2018 r., jako obarczone ryzykiem.

W związku z uwagami RIO zarząd woj. śląskiego w autopoprawce: zmniejszył wydatki bieżące na 2018 r. o 37,2 mln zł (najwięcej, o 20 mln zł, w dziale transport, głównie w utrzymaniu taboru kolejowego oraz remontach i utrzymaniu dróg), ustalił tzw. wolne środki na 65,2 mln zł, z czego kwota 59 mln zł zmniejszyła planowane na 2018 r. przychody z tytułu kredytów (przy czym zgodnie z opinią RIO uznano wyłącznie kwotę 6,2 mln zł wolnych środków za 2016 r. jako źródło pokrycia deficytu planowanego na 2018 r.), a także w konsekwencji zmniejszono przychody z tytułu kredytów na 2018 r. z 234,5 mln zł na 175,5 mln zł.

Do prognozy wprowadzono wykonanie przychodów z tytułu kredytów bankowych za 2017 r.: pierwotny plan przychodów na 2017 r. z tego tytułu wynosił 246,6 mln zł, jednak wykonanie na koniec grudnia 2017 r. wyniosło 95,6 mln zł. Spłata kredytów w 2017 r. w wysokości 106,5 mln zł oznacza zmniejszenie kwoty długu o blisko 11 mln zł w porównaniu do wykonania za 2016 r.

W tej sytuacji prognoza długu uwzględniająca wykonanie planu kredytów za 2017 r., przewiduje obniżenie długu województwa z pierwotnej kwoty 924,4 mln zł do 745,8 mln zł na koniec 2018 r. (na co wpływa też zmniejszenie kwoty kredytów w 2018 r. o 59 mln zł). Oznacza to zmniejszenie wskaźnika zadłużenia liczonego do dochodów ogółem z 53 proc. do 42,7 proc.

Wysokość dochodów na 2018 r. z tytułu sprzedaży mienia pozostaje w projekcie wieloletniej prognozy bez zmian i wynosi 11,5 mln zł, jako wielkość realnie możliwa – zdaniem zarządu woj. śląskiego - do osiągnięcia.

W następstwie zmian wprowadzonych autopoprawkami dochody budżetu woj. śląskiego w 2018 r. miałyby wynieść ok. 1,745 mld zł, a wydatki 1,871 (pierwotnie 1,91 mld zł). Przekraczający 126 mln zł deficyt (pierwotnie 163 mln zł) deficyt miałby być pokryty głównie kredytem (ok. 116 mln zł) i wolnymi środkami (6,2 mln zł)

Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów ma wynieść 180,5 mln zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5 mln zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 116,5 mln zł oraz spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów 59 mln zł.

Budżet 4,5-milionowego woj. śląskiego to jeden z największych budżetów wojewódzkich w kraju. Projekty budżetu na 2018 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030 z autopoprawkami zarządu woj. śląskiego mającymi uwzględniać uwagi RIO znalazły się w porządku obrad poniedziałkowej sesji Sejmiku Woj. Śląskiego.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein

Czytaj więcej

Komentarze
To cię zainteresuje

Czytaj więcej

#śląsk #budżet #prognoza