Czytasz: Wojewoda powołuje Radę Gospodarczą. Po co?

Wojewoda powołuje Radę Gospodarczą. Po co?

Wojewoda “Musimy gonić!”. Inne regiony? A może marszałka z Platformy?

Zaprezentowano członków społecznej Rady Gospodarczej, która będzie funkcjonować przy wojewodzie śląskim. W jej skład wchodzą przedstawiciele świata nauki, biznesu, jednostek wspierających samorząd i związku zawodowego.

Ambitne plany i cele. Nie tylko tworzenie strategii!

Rada ma za zadanie wypracować propozycje służące rozwojowi gospodarki regionu w ramach rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego.

Byliśmy przewodnikami rozwoju, niestety w tej chwili musimy gonić - powiedział Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski (Prawo i Sprawiedliwość) - To są ludzie, którzy pomogą gonić, a mam nadzieję, że nawet przegonić inne regiony Polski i nie tylko.

Do statutowych zadań Rady należy:

  • przedstawianie sposobów rozwiązywania problemów gospodarczych w województwie śląskim;
  • opiniowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w województwie śląskim;
  • współpraca i wymiana informacji ze środowiskami, których reprezentanci zasiadają w Radzie;
  • dokonywanie oceny zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym;
  • przedstawianie, z własnej inicjatywy lub na wniosek, stanowiska w sprawach związanych z sytuacją gospodarczą i społeczną województwa.

Przedstawiciele różnych środowisk

Do Rady zaproszono przedstawicieli różnych dziedzin i regionów województwa śląskiego. Każdy ma mieć swojego reprezentanta. Na razie Radę tworzy 10 osób, ale jest to tylko kwestia czasu, aby to grono się powiększyło.

Skład Rady Gospodarczej.

W skład Rady Gospodarczej wchodzą: Roman Borecki z Instytutu Badawczo-Wdrożeniowego Maszyn w Olsztynie, dr inż. Mariusz Chudzicki z Politechniki Częstochowskiej, dr Tomasz Heryszek z Uniwersytetu Śląskiego, wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Węglokoks SA, Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, dr Ferdynand Morski, dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prof. dr hab. nauk med. Władysław Pierzchała z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. nadzw. Dr hab. Barbara Piontek z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. UE dr hab. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, Bogdan Traczyk, prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach, prof. UE dr hab. Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego.  

Na przewodniczącego tego gremium został wybrany prof. Jan Wojtyła. Pierwsze spotkanie rady ma się odbyć zaraz po Nowym Roku. Według zapewnień wojewody, powstało już biuro ds. rady gospodarczej, które będzie organizowało jej prace.

Chcielibyśmy się wypowiadać w sposób niezależny według swojej najlepszej wiedzy i sumienia. - powiedział podczas briefingu przewodniczący Rady, prof. UE dr hab. Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Chcielibyśmy wysyłać sygnały ze Śląska, co do potrzeb zmian legislacyjnych, a także sugerować jakie decyzje należałoby podejmować.

Po co kolejna Rada? Jedna wojewody, druga marszałka?

Przypomnijmy, w latach 2002-2015 zadania dialogu społecznego realizowała Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego działająca przy wojewodzie śląskim. Na mocy ustawy z lipca 2015 utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym marszałkowi województwa. Na początku tego roku marszałek województwa, Wojciech Saługa (PO), zainaugurował działaność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Pierwszym przewodniczącym śląskiej WRDS został Dominik Kolorz (NSZZ „Solidarność”), który obecnie zasiada też w Radzie Gospodarczej.

W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzą przedstawiciele marszałka województwa, wojewody, reprezentanci organizacji pracowników (NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych), a także organizacji pracodawców (Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Pracodawców RP i Business Centre Club).

"Głównym zadaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim." (informacja prasowa śląskie.pl, 11 stycznia 2016 r.)

Wojewoda Wieczorek zastrzegł, że powołana dziś do życia Rada Gospodarcza ma nieco inne zadania niż funkcjonująca od stycznia tego roku Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Jak przypomniał, ustawowym zadaniem WRDS jest rozwiązywanie ewentualnych problemów społecznych.

Zależy nam, aby Rada Gospodarcza dawała szerokie spektrum doświadczeń ludzi, którzy mają doświadczenia i naukowe i biznesowe i życiowe tak, abyśmy mogli wspólnie oceniać sytuację naszego regionu i jednocześnie wskazywać dobre rozwiązania - powiedział Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Czytaj więcej