Czytasz: TE FRECHOWNE POLSKIE BAJTLE…

TE FRECHOWNE POLSKIE BAJTLE…

Dejcie pozōr, ciśnie ku nom generacyjo fyrtokōw i żołnierzy wyklyntych! – felieton Marcina Melona.

Yntliś mōmy wakacje. Bajtle wyfurgły ze szkołōw i już napoczły pochać. Niyftore po placach, inksze w Internecu. Beztōż dzisiej bydzie ô bajtlach. Polskich bajtlach, nale naszych tyż. Po jakiymu Ślōnzok na ślōnskim portalu Silesion miołby pisać ô polskich bajtlach? Jak to po jakiymu? Dyć kożdy (wiynkszość?) z nos miyszko w tyj Polsce i bydymy sam miyszkać, eli sie samstōnd niy wykludzymy. Skuli tego możno przidzie nom tukej żyć wtynczos, kej te bajtle przidōm do władzy. I co to wtynczos bydzie?

Pora tydni do zadku fajerowali my Dziyń Bajtla. Poloki majōm taki zwyk i piyrszego czyrwca puszczajōm bajtle do Syjmu. Niy po to, coby sie go ôbejrzały i dostały po bombonie, katać tam. (Wtynczos stykło by je puścić do Gmachu Syjmu Ślōnskigo, na kery tyn polski je blank podany.) Rozchodzi sie ô to, coby dać tym bajtlom zwola na ôsprowianie. Nale takigo larma i fandzolynio jak latoś, to żodyn chyba sie niy forsztelowoł. Chopcy i dziōuszki, choby te majerantne posły, fulały ô chajach i „niszczyniu”, a jedyn syneczek wziōn i potargoł fana Unii Europejskij. Cōłko Polska zoboczyła bajtle, kere umiōm sie ino wadzić, napasztować i nazdować inkszym, bo dogodać sie niy poradzōm, a w gowach (i gymbach) majōm myntalno cioplyta. Eli richtiś to je tyn czas, coby citać z Polski?

A możno to je ino jakiś mały procynt polskich bajtli, kery PiS wysznupoł kajś po swojich młodzieżōwkach? Psinco prowda. To je cōłkie pokolynie „żołnierzy wyklyntych”, kere chce mordować muzułmanōw, gejōw i feministki, kere loto w treskach z gupimi tekstami ô „wrogach ojczyzny” i ôbrozkami jakichś chopōw, ô kerych poradzōm pedzieć tela samo, co ô swojich spinerach (to te fyrtoki, kere wiynkszość bajtlōw mo ino skuli tego, co terozki je tako moda – gynau jednako z „żołnierzami wyklyntymi”). „Polski my naród, królewski szczaw piastowy!” Frechowność i gupota skuplowane to je miszung, kerego, godōm Wom, niy trowia.

Pora lot robia już za rechtora i musza uznać, żech je tajlōm polskigo systymu oświaty. Beztōż je mi gańba za tyn systym, kery wyprodukowoł cosik takigo. Dyć to sōm te same bajtle, kere kożdego roku na akadymiach, ôbleczone w biołe oberhymdy i czorne galoty abo kecki, śpiywały ô Niymcach, kere niy bydōm „pluć im w twarz”. (Tedy ôwdy śpiywali tyż ta ôszkliwo „Rota” wele swojich kamratōw z Rajchu, kere przijyżdżali do nich za niymieckie piyniōndze na Comeniusowe projekt-trefy, coby wroz z polskimi bajtlami richtować nowo, lepszo Europa!) To sōm te bajtle, kerym tuplikowali my, co Poloki to je „nacyjo wybrano”, kero zowdy wiy lepij. A inkszym niy śmiōm ufać, bo to gizdy fałszywe, kere nos ôstawili w 1939. No i terozki mieliby my sie dziwować, co te bajtle targajōm i polōm unijne fany? Dejcie pokōj.

No ja, Poloki majōm swoje utropy, nale dyć my, Ślōnzoki, sōm my blank inksze, pra? My sōm tolerancyjne, zawdy z kożdym poradzymy sie dogodać, a farorz, pastor i rabin ciyngiym grali w karty, choby nojlepsze kamraty. Pamiyntocie? My sōm cywilizowane i mieli my haźle piyrwyj, jak ône! Nasze bajtle sōm dycki usuchane. Tedy ôwdy keryś zachachmynci ôjcu karminadla, kej mo głōd, a niyskorzyj ôcygani, co dzisiej mo ino jedna rynka, nale przeca kaj naszym bajtlōm do tych polskich gizdōw? Psinco prowda! Nasze bajtle sōm jednakie i my tyż. Styknie wejrzeć na facebooka, coby pomiarkować wiela Ślōnzokōw przaje filmowi, na kerym frechowny bajtel targo unijno fana. Tych Ślōnzokōw, kere zowdy wykludzali sie do tyj Europy, coby hań znojść lepszo robota i lepsze żywobycie. Ślōnzokōw, kere dycki niy umiōm spokopić, co cywilizacjo europejsko to je naszo cesta. I abo bydymy szli tōm cestōm, abo utopiymy sie w cioplycie ślōnsko-polskigo soroństwa.

Czytaj więcej