Czytasz: Sosnowiec: segregacja odpadów po nowemu

Sosnowiec: segregacja odpadów po nowemu

Wraz z początkiem 2019 roku w Sosnowcu nastąpiła zmiana w sposobie segregowania odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2019 roku w całym Sosnowcu nastąpiła zmiana w sposobie segregowania odpadów komunalnych. W ten sposób miasto chce dostosować swoje zasady do tych, obowiązujących w całej Polsce od 2016 roku.

Co wrzucać do pojemników? 

Papier - niebieski pojemnik

Do pojemnika z napisem "Papier" wrzucamy:  opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny, papier biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe oraz papier pakowy.

Do niebieskich worków nie możemy wrzucać: zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych, zatłuszczonego lub brudnego papieru, papieru powlekanego folią, kartonów po mleku, podpasek, pampersów oraz tapet.

szkoło - zielony pojemnik

Do zielonego pojemnika z napisem "Szkło" wrzucamy: butelki i słoiki szklane po żywności, butelki szklane po napojach alkoholowych i szklane opakowania po kosmetykach.

Do zielonych worków nie wrzucamy: szkła stołowego, ceramiki, doniczek, zniczy z resztkami wosku, żarówek, termometrów, strzykawek, szkła kryształowego, luster, szyb okiennych i samochodowych oraz porcelany. Warto pamiętać o tym, że nie powinniśmy także tłuc szkła.

Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik żółty

Wrzucamy do nich: plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki i worki, plastikowe koszyczki po owocach, styropian opakowaniowy, puszki po napojach, puszki z blachy stalowej (np. po konserwach), złom żelazny oraz folię aluminiową.

Nie powinniśmy w nich umieszczać: butelek i pojemników z zawartością, strzykawek, wenflonów, odpadów budowlanych, odpadów rozbiórkowych, zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego, sprzętu elektronicznego oraz części samochodowych.

Odpady "bio" - pojemnik brązowy 

Wrzucamy do nich: odpadki warzywne i owocowe, trawę, liście, kwiaty, trociny i resztki jedzenia.

Nie należy w nich umieszczać: kości zwierząt, odchodów, oleju jadalnego, popiołu, leków, drewna impregnowanego oraz płyt wiórowych i pilśniowych.

Do worka brązowego z napisem "Odpady zielone" należy wrzucać: skoszoną trawę i zielone liście.

Pojemnik szary oraz czarny

Pojemniki szare przeznaczone są na popiół. Natomiast pojemniki czarne przeznaczone są na odpady zmieszane, do których wyrzucamy pozostałe odpady. 

Jak mieszkańcy Sosnowca będą teraz segregować śmieci?

Wszyscy mieszkańcy Sosnowca, zobowiązani są zbierania odpadów w sposób selektywny. Chodzi tu o segregowanie odpadów komunalnych oraz takiego zachowania, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów, następnie przygotować je do ponownego użycia, a dopiero w przypadkach, gdy dwie pierwsze czynności nie są możliwe – pozbywać się ich w sposób, który pozwoli na ich recykling, inny procec odzysku, a w ostateczności ich unieszkodliwienie.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości o charakterze mieszanym, musieli do 31 października b.r. złożyć do urzędu specjalne deklaracje. Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie musieli tego zgłaszać. Otrzymają nowe worki i pojemniki.

nowoczesne pojemniki wyposażone w system identyfikacji

Nowe pojemniki wyposażone zostaną w system elektronicznej identyfikacji pojemników i odbiorów, dzięki któremu każdy pojemnik przypisany zostanie do konkretnej nieruchomości, a każdy odbiór odpadów będzie na bieżąco monitorowany. Zastosowany system zapobiegnie przypadkom kradzieży czy podmiany pojemników oraz ułatwi kontrolę Gminy nad prawidłowością odbioru odpadów przez firmę wywozową.

Gminy muszą wyrobić normy

Gminy zobligowane zostały do wykazywania osiągania w kolejnych latach bardzo wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich odpadów jak: metal, tworzywa sztuczne, szkło. Obecnie w Sosnowcu ten poziom wynosi  25%. W roku 2019 - powinien wynieść 40%, w roku 2020 – 50%, w roku 2025 – 55%.  Do roku 2030  osiągnięty ma być – 60%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe   w roku 2019 ma wynieść – 60%, w roku 2020 – 70%.

Natomiast poiom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2019  ma wynieść – 40%, w roku 2020 – 35%, w roku 2035 – zaledwie 10%.  Obecnie ten poziom w Sosnowcu wynosi  32%.

Nieosiągnięcie przedstawionych poziomów skutkować będzie nałożeniem na gminy wysokich kar pieniężnych, co przełoży się na wysokość obciążeń ponoszonych przez mieszkańców.

Czytaj więcej