Czytasz: Skrócą się terminy górniczych płatności

Skrócą się terminy górniczych płatności

W JSW będą krótsze terminy płatności; nad podobnym rozwiązaniem pracuje PGG


Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska w sprawie finansowania przez bank długoterminowych płatności JSW wobec dostawców, dzięki czemu skrócą się terminy płatności. Nad podobnym rozwiązaniem pracuje Polska Grupa Górnicza.

Obecnie umowne terminy płatności zobowiązań JSW wobec dostawców spółki wynoszą nawet do 120 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury. Terminy te są zgodne z obowiązującymi w spółce procedurami i stanowią element dokumentacji przetargowych. Stosowane terminy płatności uwzględniają także zobowiązania JSW wynikające z umowy restrukturyzacyjnej zawartej z obligatariuszami.

 Firmy kooperujące z JSW od dawna sygnalizowały, że ze względu na długie terminy płatności oraz coraz wyższe żądania płacowe pracowników, ich sytuacja płynnościowa jest coraz trudniejsza. Niebawem, dzięki porozumieniu zawartemu przez JSW i BOŚ kooperanci spółki będą mogli szybciej otrzymać pieniądze za wykonane roboty i dostarczone materiały.

 "Dzięki podpisanemu porozumieniu JSW zyskała finansowanie dla dostawców, które jest w pełni neutralne dla spółki. Nie generuje dodatkowego ryzyka kredytowego oraz umożliwia stosowanie dotychczas obowiązujących procedur wewnętrznych, w tym procedury w zakresie udzielania zgód na cesję wierzytelności" – wyjaśnił we wtorek pełniący obowiązki prezesa JSW Daniel Ozon.

 Wskazani przez JSW dostawcy, którzy zechcą przystąpić do programu, podpiszą z BOŚ umowę faktoringu klasycznego na specjalnych, atrakcyjnych warunkach, w ramach których otrzymają możliwość m.in. uzyskania finansowania faktury wystawionej wobec JSW natychmiast po jej akceptacji przez spółkę.

 Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski ocenił we wtorek, że porozumienie JSW z bankiem jest pozytywnym sygnałem dla polskiego górnictwa i firm okołogórniczych ze strony sektora bankowego.

 "Porozumienie, które Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska, to potwierdzenie dobrej kondycji JSW oraz powrotu zaufania sektora bankowego dla naszego górnictwa" - skomentował Tobiszowski.

 Obecnie nad podobnym porozumieniem regulującym kwestie finansowania zobowiązań wobec dostawców pracuje największy krajowy producent węgla - Polska Grupa Górnicza, której kontrahenci również muszą długo czekać na pieniądze za dostarczone materiały i wykonane usługi. Jest szansa, że porozumienie PGG z bankiem zostanie zawarte jeszcze przed końcem tego roku. (PAP)

 autor: Marek Błoński

Czytaj więcej