Czytasz: Składka zdrowotna 2018. Ile wynosi?

Składka zdrowotna 2018. Ile wynosi?

ZUS informuje ws. najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. dla:

  • osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców i artystów,
  • osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność
  • w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osób, które prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  • oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,

stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3554,93 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka zdrowotna 2018

Podstawa prawna: art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,91 zł.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. (M. P. poz. 128).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. nie może być niższa od kwoty 319,94 zł. (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Podstawa prawna: art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj więcej