Czytasz: Zrobią porządek z odpadami

Zrobią porządek z odpadami

Sejmik Województwa przyjął Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022

Według badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych tylko w Katowicach w latach 2011-2013 w wytwarzono najwięcej odpadów kuchennych, organicznych (ok. 24%), na dalszych miejscach znajdują się papier (ok. 15%), tworzywa sztuczne (ok. 13%) oraz szkło.W 2016 roku statystyczny mieszkaniec wytworzył ok. 362 kg odpadów, w 2022 ta masa może wzrosnąć do ok. 382 kg.

Dokument zawiera między innymi kierunki działań dotyczące kształtowania systemu gospodarki odpadami. Stawia na selektywną zbiórkę u źródła, na rozwój Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz gospodarkę tzw. obiegów zamkniętych.

Zgodnie z dokumentem, województwo śląskie zostało podzielone na trzy regiony gospodarki odpadami. Działa w nich łącznie 29 instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 17 instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

- Ze względu na metropolię nasz plan gospodarki odpadami był skomplikowany i trudny. Mam nadzieję, że to także solidny krok naprzód w realizacji wymogów UE z zakresu gospodarki odpadami – mówi Henryk Mercik.

Zdaniem członka Zarządu Województwa Śląskiego Henryka Mercika, ze względu na specyfikę województwa istotne było staranne przygotowanie dokumentu. Został on określony przez Ministerstwo Środowiska jako wzorcowy i bardzo dobry pod względem merytorycznym.

Uchwała radnych zbiega się ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami.

O pożyczki będzie się można starać od 2 maja do 15 grudnia 2017 r. Budżet programu wynosi 1,7 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze prawie 1,2 mld zł.

Od 2 maja będzie można składać wnioski na dofinansowanie: selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów, instalacji gospodarowania odpadami, modernizacji stacji demontażu pojazdów, współfinansowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowania projektów.

Czytaj więcej