Czytasz: Ruszyła rekrutacja do projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty”

Ruszyła rekrutacja do projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty”

600 uzdolnionych uczniów z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego otrzyma stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie.

600 uzdolnionych uczniów z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego otrzyma stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty". Właśnie ruszyła rekrutacja do trzeciej edycji tego programu.

Projekt realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ma na celu wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą przyznawane na czas trwania zajęć w roku szkolnym 2017/2018. W tym roku wsparciem zostanie objętych 600 uczniów.

Aby otrzymać stypendium, konieczne jest spełnienie kryteriów obowiązkowych. Poza uczęszczaniem do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej, kandydat musi m.in. na stałe mieszkać w woj. śląskim, osiągnąć wymagany wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego, mieć wysoką średnią na zakończenie poprzedniego roku nauki i nie pobierać innego stypendium za wyniki w nauce w łącznej kwocie ponad 1180 zł rocznie.

Szansa na stypendium wzrasta, jeśli są uczniowie laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów co najmniej II stopnia oraz konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wśród dodatkowo punktowanych kryteriów jest także m.in. orzeczenie o niepełnosprawności.

Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa i budżetu województwa śląskiego. Środki będzie można przeznaczyć na realizację celów edukacyjnych wskazanych przez ucznia na etapie wnioskowania o przyznanie stypendium. W tym czasie stypendysta będzie również objęty opieką dydaktyczną nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole ucznia.

Nabór wniosków potrwa do 27 października. Można je składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a także międzywydziałowych zespołach zadaniowych w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: efs-stypendia.slaskie.pl.

Krzysztof Konopka (PAP)

Czytaj więcej