Czytasz: Melon: RAŚ-u powinno downo już niy być!

Melon: RAŚ-u powinno downo już niy być!

My, Ślōnzoki, durś muszymy wybierać.

AUTONOMIO CHOBY GENDER

Mie za bajtla niy kozali na szczynście wybierać miyndzy Polskōm a Niymcami, nale niy bōło dnia, coby jakeś synki niy sztopli cie we szkole abo na placu. „Tyś je za Gieksōm abo za Ruchym?” “Suchosz Gunsōw abo Depeszōw?” Jakbyś ôdpedzioł inakszyj jak ône, to chaja fertich. Terozki nojczynścij pytajōm sie ô RAŚ. “Jeżeś za RAŚ-em abo niy?” A jo godōm, co Ruchu Autonomii Ślōnska powinno już downo niy być!

Poczkejcie! Zaczym napoczniecie sie nerwować i nazdować mi ôd goroli, dejcie mi wytuplikować. RAŚ powstoł bezma trzidziści lot do zadku skuli tego, coby my mieli sam na Ślōnsku autonomio. Zowdy bōło klar, co te stowarzyszyniy bydzie istnieć ino podwiela niy szafnie swojego cylu. Jo godōm, co Ślōnsk powiniyn mieć ta autonomio już downo, conojmnij ôd dziesiynciu lot, kej partia, kero sie mianuje „Obywatelsko” napoczła rzōndzić Polskōm. Beztōż tyż padōm, co RAŚ-u niy powinno już być – conojmnij ôd poru lot. Ino że je blank inakszyj: autonomii niy ma, a RAŚ je. Dejcie sie pedzieć: wolołbych, coby bōło na ôpach.

Po jakiymu my durś niy poradzymy szafnōnć tyj autonomie? Skirz tego, co ludzie w Polsce do siebie niy godajōm, ino ryczōm, wadzōm sie, nazdowajōm i straszōm jedyn drugigo. Beztōż ciyngiym niy doczekali my sie merytorycznyj godki na tymat autonomii w polskich mediach. Wiyncyj: RAŚ działo już tela lot, a mocka Ślōnzokōw durś niy poradzi spokopić co to tak po prowdzie je ta autonomio. Jedne godajōm, co to je to samo, co niypodległość, inksze fandzolōm ô niymieckich wpływach, a dyć to je psinco prowda. Ze autonomiōm je trocha choby z tym dżenderym, ô kerym ciyngiym fandzolōm polske farorze. Mało fto poradzi spokopić co to je, nale mocka ludzi i tak je wylynkanych. A kej zaczyno sie straszyniy, to już wiadomo, co ku żodnyj merytorycznyj godce ani niy przidzie.

Ftoś możno by pedzioł, co RAŚ przegroł, kej bez tela lot niy szafnoł swojego nojwiynkszego cylu. Jo na to patrza inakszyj i widza te wszyskie cyle, kere my, Ślōnzoki szafli na naszyj ceście do autonomii. Yntliś momy ślōnskość we szkołach (no, trocha ślōnskości, we niykerych szkołach), momy literatura po ślōnsku. Wetna sie, coby my tego niy mieli kej downo tymu poru chopōw niy trefiłoby sie w Rybniku i niy zaczło ôsprawiać ô tym, coby tukej u nos pomiyniać.

Za pora dni bydymy mieć zaś Marsz Autonomii, latoś już jedynosty. Pora tysiyncy Ślōnzokōw pociśnie bez Katowice, gynau jednako jak ôńskigo roku i na bezrok tyż pocisnōm. A autonomii durś niy bydzie, podwiela niy napocznemy w Polsce godać jedyn do drugigo i suchać, co sie do nos godo, a niy ino sie wadzić i straszyć. A możno yntliś prziszoł czas na cosik nowego w naszyj ślōnskij polityce? Niydowno RAŚ i Zwiōnzek Gōrnoślōnski pedziały, co bydōm richtować nowo partia. Bydymy dować pozōr i zoboczymy co z tego bydzie…

 

Czytaj więcej