Silesion.PL

serwis informacyjny

Nowa e-zapora na rzekach Świsłocz i Istoczanka

Wybrano wykonawcę jednej z kluczowych części projektu zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią. Realizacja umowy na “Budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku rzek Świsłocz i Istoczanka w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej” została powierzona firmie SPRINT S.A. i została podpisana 23 lutego bieżącego roku z Komendantem Głównym Straży Granicznej. Wartość inwestycji na tym odcinku granicznym wyniesie około 85,7 miliona złotych.

Projekt obejmuje budowę zapory elektronicznej wzdłuż 47-kilometrowego odcinka granicy wschodniej, mającej zwiększyć skuteczność zabezpieczenia wzdłuż Świsłoczy i Istoczanki. Spółka Sprint S.A. zapewni kompleksową realizację, włączając w to projektowanie, dostawę i instalację niezbędnego sprzętu oraz szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Prace mają potrwać 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiot startujący w przetargu musiał udowodnić, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 1 robotę budowlaną o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 20 mln złotych, obejmującą budowę inwestycji liniowych o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, czyli detekcyjnych linii kablowych, ochrony obwodowej ogrodzeń, linii kolejowych, linii i trakcji elektroenergetycznych, linii kablowych naziemnych i umieszczonych bezpośrednio w ziemi, linii kablowych podziemnych.

Prace nad zabezpieczeniem granicy państwowej będą realizowane w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcie obejmie kompleksową realizację, w tym opracowanie dokumentacji, dostawę i instalację czujników, dostosowanie pomieszczeń Centrum Nadzoru, a także dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia. Sprint S.A. zapewni również integrację wszystkich elementów systemu. Dodatkowo, firma przeprowadzi szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, objęte zakresem praktycznej obsługi bariery elektronicznej.

Sprint S.A. to wiodący w kraju integrator systemów teleinformatycznych z ponad 35-letnim doświadczeniem w dziedzinie nowoczesnych technologii, cyberbezpieczeństwa i smart city. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów teleinformatycznych o dużym stopniu zaawansowania technologicznego. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu oraz zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, jesteśmy gotowi sprostać wszelkim wyzwaniom w ramach projektu, mającymi na celu wzmocnić bezpieczeństwo granic kraju. Ta inicjatywa to kolejny krok w ramach wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, skierowanych na poprawę ogólnego bezpieczeństwa – mówi Waldemar Matukiewicz, Wiceprezes Zarządu Sprint S.A.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024