Czytasz: Jak sprawić, aby Zawiercie było atrakcyjnym miejscem do życia?

Jak sprawić, aby Zawiercie było atrakcyjnym miejscem do życia?

18 godzin dyskusji, ponad 100 uczestników, 32 ekspertów i 60 wniosków, wypracowanych w ciągu 2 dni to efekt warsztatów charette „Kierunki rozwoju Zawiercia i powiatu zawierciańskiego”.

Analizując bieżącą sytuację uczestnicy warsztatów doszli do wniosku, że najważniejszym zadaniem jest zatrzymanie w Zawierciu młodych ludzi i stworzenie im podstaw do godziwego życia.  Z drugiej strony pojawił się bardzo optymistyczny generalny wniosek. Zawiercie ma szansę zmienić swoje oblicze i stać się miejscem, w którym nie tylko dotychczasowi mieszkańcy, ale też osoby spoza tego regionu będą chciały żyć. Ale żeby tak się stało, potrzebna jest ścisła współpraca pomiędzy powiatem, miastem i pracodawcami oraz wyraźny sygnał, artykułowany przez wszystkie te grupy, że Zawiercie, to miasto szans dla techników i miejsce do atrakcyjnego życia w pobliżu Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Jednym słowem miasto zawodowych szans i życiowych korzyści.

CHCEMY DZIAŁAĆ WSPÓLNIE

- Najlepszy sposób współistnienia organizmów w przyrodzie to symbioza. Wtedy, kiedy organizmy wzajemnie się uzupełniają. Tutaj mamy do czynienia z uzupełnianiem się dwóch samorządów, z czego jeden jest powiatowy, a drugi miejski, jednocześnie wspiera nas biznes. – powiedział Gabriel Dors, Starosta Zawierciański, otwierając konferencję prasową i podsumowując warsztaty charette, które odbyły się w dniach 13-14 marca 2019 roku. Ich organizatorem byli wspólnie Starosta Zawierciański Gabriel Dors i Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. Partnerem strategicznym warsztatów był największy pracodawca w tym regionie, firma CMC Poland, którą podczas konferencji prasowej reprezentował prezes Jerzy Kozicz.

- Prezes Jerzy Kozicz zainspirował nas do takiego działania, ze względu na problemy kadrowe w swojej firmie – stwierdził prezydent Zawiercia Łukasz Konarski – Myślę, że niedługo zobaczymy efekty naszych dwudniowych dyskusji. Mamy pierwsze wnioski z czterech paneli, które wynikają ze spotkań o przyszłości nie tylko miasta, ale też pracodawców zawierciańskich i ich potrzeb w zakresie zatrudnienia.

- Staramy się zrobić coś unikalnego nie tylko na poziomie województwa śląskiego, ale też na poziomie Polski – powiedział prezes Jerzy Kozicz – Warsztaty charette były organizowane w różnych miastach, ale nie widziałem, żeby tak pełny zakres, dotyczący rozwoju miasta i powiatu zawierciańskiego, jak myśmy to zrobili, był na nich poruszany. Chcę podziękować za to zespołowe podejście. Jeśli naprawdę ten region ma się rozwijać i ma być wizytówką województwa śląskiego, a chciałbym żeby tak było, musimy ciągnąć wózek w jednym kierunku: od starostwa, poprzez miasto aż po pracodawców.

Mamy pracę dla techników

Pierwszego dnia warsztaty odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego, a poszczególne panele dotyczyły rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz bezpieczeństwa i komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W drugim dniu, w Urzędzie Miasta omawiano zagadnienia związane z możliwościami tworzenia nowych miejsc pracy, a także rozwojem usług komercyjnych i publicznych oraz rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

Wiąże się to z tworzeniem nowych jakościowych miejsc pracy, uatrakcyjnieniem przestrzeni miejskiej i mieszkaniowej. Co więcej, z dyskusji w trakcie panelu dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego wynika, że praca w Zawierciu jest - praktycznie wszyscy pracodawcy poszukują pracowników. Ze względu na specyfikę przemysłu zawierciańskiego, poszukiwani są przede wszystkim specjaliści w zawodach technicznych. Tylko CMC Poland, w najbliższych 10 latach będzie potrzebował około 1000 nowych pracowników. Wiąże się to zarówno ze zmianą pokoleniową, rozwojem firmy, jak i nową inwestycją w zawierciańskiej hucie - budową nowej walcowni, wartej ponad 300 mln zł.

CMC jest drugim w Polsce amerykańskim inwestorem pod względem wielkości inwestycji. W ostatnich kilkunastu latach CMC zainwestowało w naszym kraju ponad 2 miliardy złotych. Co więcej, średnie wynagrodzenie w CMC Poland to 7,3 tys. zł brutto. Na pracę w hucie mogą liczyć fachowcy w konkretnych zawodach (np. pracownicy produkcyjni, elektrycy, automatycy, mechanicy, mechatronicy), a ich wykształcenie to zadanie dla zawierciańskiego szkolnictwa zawodowego. Pracodawcy obecni na warsztatach deklarowali pełne wsparcie i współpracę w rozwijaniu i otwieraniu kierunków kształcenia w zawodach, które są najbardziej przez nich pożądane. Wielokrotnie w trakcie tego panelu podkreślano konieczność promocji szkolnictwa zawodowego na poziomie powiatu przy wspólnym udziale samorządu, szkół i lokalnych pracodawców.

- Połowa z 1000 poszukiwanych przez nas pracowników – powiedział J.Kozicz – wynika z luki pokoleniowej, która już istnieje. To 500 osób, które w ciągu najbliższych 10 lat odejdzie na emeryturę. Mamy zdefiniowane, jakich pracowników potrzebujemy na ich miejsce. W większości są to pracownicy techniczni. Następne 300 miejsc pracy związanych jest z nową inwestycją. Przewidujemy też dalszy rozwój. Osoby do pracy chcemy znaleźć głównie w Zawierciu i okolicach. W 80% potrzebujemy ludzi ze średnim wykształceniem technicznym, a nie po studiach. Dlatego włączamy się i będziemy się włączać w tworzenie klas patronackich w powiecie zawierciańskim. Pierwsza taka klasa o kierunku technik – mechanik w tym roku kończy naukę. Wszystkie 11 osób z tej klasy dostanie od nas oferty pracy. Ich średnie miesięcznie wynagrodzenie brutto wyniesie  ponad 4 tys zł.

- Chcemy, aby dzieci i ich rodzice – mówił prezydent Ł.Konarski – bardziej zainteresowali się kształceniem technicznym. W obecnych czasach wykształcenie techniczne nie jest modne. Będziemy się starali tę modę wytworzyć.

- W świadomości rodziców – dopowiedział G.Dors – istnieje taka blokada, aby dzieci szły do liceów i dalej na studia. Chcemy promować takie zachowania, aby dzieci nie zniechęcać do zawodów technicznych, do których być może mają predyspozycje i już na etapie szkoły podstawowej będzie można to zauważyć.

Możemy żyć bezpieczniej

W trakcie panelu dotyczącego bezpieczeństwa i komunikacji w sytuacjach kryzysowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele policji, straży miejskiej, straży pożarnej, a także eksperci, jak choćby Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, pojawiły się dwa najważniejsze wątki. Po pierwsze zwiększenie bezpieczeństwa w sytuacjach różnych zagrożeń wymaga przede wszystkim edukacji i nauki zachowań, np. gdy wybuchnie pożar, gdy ktoś zasłabnie na ulicy, czy w przypadku różnych zagrożeń atmosferycznych. Uczestnicy stwierdzili, że edukacja w tym zakresie powinna dotyczyć nie tylko dzieci i młodzieży, ale wszystkich grup wiekowych.

Drugim wątkiem była kwestia współpracy poszczególnych służb w sytuacjach kryzysowych, jak choćby niebezpieczna awaria czy pożar w dużym zakładzie. Uznano, że warto w tym zakresie ustalić zasady postępowania, przeprowadzić wspólne ćwiczenia. Obecni na panelu pracodawcy zadeklarowali chęć współpracy w tym zakresie.

Jest praca, Chcemy ją dać zawiercianom

Drugiego dnia warsztaty rozpoczęły się od dyskusji na temat tworzenia nowych miejsc pracy. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że stopa bezrobocia w powiecie zawierciańskim wynosi obecnie 7,7%, gdy tymczasem w styczniu 2010 roku sięgała 17,6%. Analiza rynku pracy wskazuje, że obecnie mamy rynek pracownika i należy rozmawiać i tworzyć przede wszystkim  jakościowe miejsca pracy, a nie te, na których oferuje się najniższe krajowe wynagrodzenie.

Jednym z ważniejszych wniosków dyskusji jest konieczność wprowadzenia cyklicznych spotkań pracodawców z samorządem w celu wymiany informacji o zapotrzebowaniu na konkretne zawody i tworzenie konkretnych kierunków kształcenia. Innym ważnym wnioskiem płynącym z dyskusji jest potrzeba stworzenia listy inwestycji strategicznych dla regionu, obejmującej: planowane inwestycje pracodawców (obecnych i nowych inwestorów),  diagnozę potrzeb młodych ludzi, inwestycje samorządowe dot. infrastruktury, turystyki, mieszkalnictwa. Prezydent Zawiercia stwierdził, że trwają prace nad powołaniem zawierciańskiego forum gospodarczego. Padła także propozycja powołania na poziomie powiatu pełnomocnika ds. współpracy z pracodawcami, który będzie koordynował realizację zadań wynikających z kompetencji miasta i powiatu, szczególnie w procesie inwestycyjnym, co umożliwi terminowe realizacje inwestycji podejmowanych przez pracodawców, bez opóźnień. Ciekawym pomysłem jest także wypracowanie modelu zachowania kontaktu z absolwentami, którzy opuszczają Zawiercie w celu dalszej edukacji. Wiąże się to w pewnym zakresie z inną propozycją stworzenia zawierciańskiego biura karier.   

- W Zawierciu dostrzegamy problem wyludniania się średnich miast. Część osób się starzeje, młodzi wyjeżdżają z miasta. Zasadniczym problemem jest brak uczelni wyższej, która by zatrzymywała studentów – mówił Ł.Konarski – ale w obecnej sytuacji nie sądzę, żeby było możliwe, aby powstała uczelnia wyższa w Zawierciu. Możliwe, że powstanie ośrodek badawczy lub nawiążemy bliższą współpracę z istniejącymi uczelniami. Staramy się jednak wszelkimi sposobami młodych ludzi zatrzymać.

Miasto atrakcyjne do zamieszkania

Bardzo gorąca dyskusja towarzyszyła ostatniemu panelowi, który poświęcony był rozwojowi usług publicznych i komercyjnych, a także możliwościom rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Obecny na tym panelu prof. Jacek Szołtysek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach namawiał uczestników do tworzenia takich przestrzeni miejskich, które będą sprzyjały wspólnym spotkaniom. Wszyscy zgodzili się, że obecna oferta zagospodarowania czasu wolnego w mieście nie jest wystarczająca i trzeba ją uatrakcyjnić. Ciekawy był w tej dyskusji głos młodych zawiercian, którzy przysłuchiwali się dyskusji. Zapytani czego im w mieście brakuje, odpowiadali bardzo konkretnie, że chcieliby: galerii handlowej, budowy całorocznego lodowiska, wprowadzenia rowerów miejskich, stworzenia rynku, nowych restauracji, miejsc spotkań, odkrytego basenu czy zagospodarowania wolnych terenów w centrum miasta.

W części poświęconej budownictwu mieszkaniowemu Prezydent Zawiercia stwierdził, że miasto rozważa budowę nowych mieszkań, ale też musi zadbać o istniejące zasoby, które wymagają dużych nakładów finansowych i remontów. W kontekście chęci zatrzymania młodych mieszkańców w mieście atrakcyjna przestrzeń mieszkaniowa jest na pewno istotnym elementem rozwoju Zawiercia.

W sumie na wszystkich czterech panelach wypracowano 60 wniosków w poszczególnych obszarach tematycznych. Teraz przyjdzie czas na ich analizę, nadanie im hierarchii i wdrożenie w życie. Szeroka współpraca samorządu powiatowego, miejskiego, pracodawców i innych podmiotów społecznych zaowocowała różnymi pomysłami. Wiele z nich jest w stanie przyczynić się do zmiany jakości pracy i życia w Zawierciu, jeśli tylko nie zabraknie determinacji, by je zrealizować.