Czytasz: Jak długo żyje się w Śląskiem

Jak długo żyje się w Śląskiem

GUS przedstawił dane na temat życia Polaków. Wiemy, kto żyje najkrócej.

W 2016 r. mężczyźni w naszym kraju żyli przeciętnie 73,9 lat, natomiast kobiety 81,9 lat. W porównaniu z 1990 r. żyjemy dłużej odpowiednio o 7,7 i 6,7 lat.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, występuje nadumieralność mężczyzn, jednak skala tego zjawiska jest znacznie wyższa. Mimo iż w latach 90. różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn malała (w 1991 r. – 9,2 lat; w 2001 – 8,2), pierwsza dekada XXI wieku przyniosła wzrost tej wartości do 8,7 (w latach 2006-2008).

Począwszy od 2009 r. różnica ta maleje i obecnie wynosi 8 lat. Zjawisko nadumieralności mężczyzn obserwowane jest we wszystkich grupach wieku. W 2016 r. wieku 18 lat nie dożyło 0,7% mężczyzn (w 1990 r. – 3,0%) i 0,5% kobiet (w 1990 r. – 2,2%). Różnica ta zwiększa się wraz z wiekiem. 45 lat nie dożyło 4,9% mężczyzn i 1,8% kobiet (w 1990 r. odpowiednio 10,7% i 4,7%), natomiast wieku 75 lat 46,0% mężczyzn i 23,1% kobiet (w 1990 r. 63,9% i 37,5%).

W 2016 r. przeciętne dalsze trwanie życia 15-latków wynosiło dla chłopca 59,4 lat, natomiast dla dziewczynki 67,3. W porównaniu z 1990 r. jest to o 6,3 lat więcej w wypadku chłopców i o 5,5 roku więcej w wypadku dziewcząt. Z kolei średnie dalsze trwanie życia 45-latków wynosiło 31,2 lat dla mężczyzn i 38 lat dla kobiet, co w stosunku do 1990 r. oznacza wydłużenie przeciętnego trwania życia mężczyzn i kobiet o ok. 5 lat.

W Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w różnych województwach.

Źródło: GUS

W 2016 r. rozpiętość między najwyższym i najniższym wskaźnikiem wśród 16 województw wynosiła dla mężczyzn 3,4 lata.

Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający w woj. łódzkim (72 lat), natomiast najdłużej w woj. podkarpackim (75,4 lat) i małopolskim (75,3 lat).

Wśród kobiet zróżnicowanie jest mniejsze i wynosi 2,2 roku.

Kobiety żyją najkrócej w woj. łódzkim i śląskim (poniżej 81 lat). Województwa podkarpackie, małopolskie, podlaskie i lubelskie mogą z kolei poszczycić się najkorzystniejszymi parametrami trwania życia. Kobiety dożywają tam wieku co najmniej 82,7 lat.

Ogólnie można stwierdzić, że we wszystkich województwach leżących na terenach Polski wschodniej i południowo-wschodniej przeciętne trwanie życia kobiet jest wyższe od średniej dla kraju.

W 2016 r. największe różnice (na minus) w stosunku do średniej ogólnopolskiej notowano na wsi – w województwie warmińsko-mazurskim, łódzkim i lubuskim przeciętne trwanie życia mężczyzn było niższe od średniej krajowej o ponad rok. Podobne różnice dla kobiet notowano w województwie lubuskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim.

Z kolei w miastach sytuacja taka miała miejsce w województwie łódzkim i śląskim, jednak w przypadku mężczyzn zamieszkałych w województwie łódzkim różnica ta wynosiła ponad 2 lata.

Tylko w woj. śląskim mężczyźni na wsi żyją dłużej niż w miastach.

Na tle występowania w ostatnich latach w Polsce ogólnej tendencji dłuższego trwania życia mężczyzn zamieszkałych w miastach niż na wsi – wyróżnia się województwo śląskie, jedyne w którym mężczyźni na wsi żyją o 0,3 roku dłużej niż w miastach.

Na drugim biegunie znajdują się mieszkańcy miast województwa podlaskiego żyjący o 2,8 roku dłużej niż mężczyźni na wsi. W przypadku przeciętnego trwania życia kobiet wyróżniają się mieszkanki miast województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, które w 2016 r. żyły nieco ponad rok dłużej niż kobiety na wsi. Z kolei w województwie łódzkim i śląskim wskaźnik ten dla miast jest odpowiednio o 1,2 i 0,9 roku niższy niż dla wsi.

Główne przyczyny zgonów Polaków: