Silesion.PL

serwis informacyjny

Na Politechnice Śląskiej dobiega końca budowa Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

Na Politechnice Slaskiej dobiega konca budowa Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

Na Politechnice Slaskiej dobiega konca budowa Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (European HealthTech Innovatio Center – EHTIC) powstające na Politechnice Śląskiej, to supernowoczesny ośrodek, w którym będą prowadzone badania w zakresie technologii dla zdrowia. We współpracy z wiodącymi uczelniami medycznymi, światowymi koncernami zajmującymi się wdrożeniami rozwiązań medycznych, a także przy wsparciu władz samorządowych, EHTIC będzie prowadzić działalność naukowo-badawczo-wdrożeniową w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób. Otwarcie EHTIC jest planowane na jesień bieżącego roku.

EHTIC to efekt projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych

laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł. W ramach projektu wybudowano budynek laboratoryjny za kwotę 44 milionów złotych, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za kwotę 66 milionów złotych.

Nowy ośrodek Politechniki Śląskiej powstaje w Zabrzu. Rektor Uczelni przypomniał, że wydziały zlokalizowane w tym mieście zostały przekazane przed laty przez Miasto Zabrze: — Pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik stworzyła w Zabrzu doskonały ekosystem do rozwoju nauki, innowacji i wszystkiego, co jest związane z ochroną zdrowia.

Rektor Politechniki Śląskiej nawiązał do dobrej współpracy uczelni, władz miasta i regionu, a także partnerów biznesowych, jako genezy powstania Centrum. – W tej chwili kończymy proces inwestycyjny budynku, w którym będzie mieścić się Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. Myślę, że ten obiekt jest takim symbolem dobrej współpracy. Samo Centrum wywodzi się z Centrum Inżynierii Biomedycznej, tworzonego przez konsorcjum do wspólnych działań na rzecz technologii wspomagających zdrowie. W Zabrzu tworzy się w tej chwili unikatowe miejsce. Są tu ulokowane ośrodki i instytucje zajmujące się nauką na rzecz ochrony zdrowia. Politechnika współpracuje z nimi. Jak ważna jest organizacja procesu ochrony zdrowia, jak ważnych narzędzi może w bardzo krótkim czasie dostarczyć nauka, jeśli ten proces jest dobrze zorganizowany, pokazał czas pandemii. W naszym nowym Centrum chcemy właśnie taki proces realizować – powiedział rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Jednym z partnerów Politechniki Śląskiej w tych działaniach jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Jak powiedział rektor tej uczelni prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczepański: – Jestem szczęśliwy podwójnie. Jako zabrzanin, mogłem podziwiać transformację tego terenu. Cieszę się, że powstaje tu coś, co cały czas się rozwija i służy Politechnice Śląskiej, Miastu, ale także Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. Mój drugi powód do radości to postęp w naukach bioinżynieryjnych, który jest jednym z warunków postępu w medycynie. Współpraca między lekarzami a inżynierami jest dużą wartością. Trwa już od wielu lat i przyniosła bardzo dobre, pozytywne efekty dla pacjentów. Cieszymy się, że w nowym Centrum będzie dużo myśli zarówno naukowej, jak i bioinżynieryjnej. Liczymy na dobrą współpracę, ponieważ najlepsze wyniki przynoszą badania interdyscyplinarne, na styku różnych dyscyplin.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreślała zarówno dobrą współpracę miasta z ośrodkami akademickimi, jak i transformację, jaką Zabrze przeszło w ostatnich latach, przekształcając się z miasta przemysłu ciężkiego w ośrodek nauki i nowoczesnych technologii: – To kolejna karta w historii naszego miasta. Jestem ogromnie wdzięczna naszym naukowcom. Ten obiekt ma służyć nie tylko Zabrzu i naszej społeczności śląskiej, ale także międzynarodowej społeczności naukowej. Cieszę się, że młodzi ludzie będą mogli rozwijać tu swoje skrzydła. Gratuluję serdecznie!

Celem nowo powstałego Centrum jest stworzenie unikalnego zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych wspierających firmy wdrażające wyroby i technologie medyczne. To wpisuje się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz medycyny spersonalizowanej. EHTIC to jednostka dająca możliwość międzynarodowej kooperacji i uczestniczenie w europejskiej oraz światowych platformach technologicznych. W jej strukturach utworzono takie laboratoria, jak m.in.: Laboratorium wizji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości, Laboratorium planowania zabiegów operacyjnych, Laboratorium szybkiego prototypowania, Laboratorium badań struktury implantów, Laboratorium inżynierskiego wspomagania w stomatologii, Laboratorium badań narządu ruchu człowieka.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 • integracja środowiska i inicjowanie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów naukowo-badawczych w obszarze technologii dla zdrowia,
 • opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych,
 • organizacja szkoleń i kursów,
 • rozwój infrastruktury naukowo-badawczej,
 • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, tematycznych zebrań i spotkań,
 • pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, na działalność badawczą i szkoleniową,
 • nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w celu realizacji wspólnych projektów badawczych,
 • generowanie know-how oraz własności intelektualnej,
 • promocja oferty badawczej Politechniki Śląskiej w obszarze technologii dla zdrowia.

Głównym celem działania EHTIC jest organizowanie współdziałania podmiotów działających w obszarze technologii dla zdrowia, kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

— W ramach działalności, jaką planujemy w Centrum będą zarówno szkolenia, jak i wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w obszarze rozwoju technologii i wdrażania. Ale przede wszystkim będą to badania w takich obszarach jak bioinformatyka, biomechtronika, biomateriały oraz przetwarzanie sygnałów biomedycznych. To Centrum na mapie Europy będzie bardzo wyjątkowe, ze względu na swój potencjał, zarówno w zakresie możliwości realizacji badań, jak również kapitału ludzkiego osób, które dzisiaj reprezentują dyscyplinę inżynieria biomedyczna Politechniki Śląskiej. Centrum będzie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę dostępną na rynku światowym. To pozwoli rozwinąć nasz potencjał badawczy w takich technologiach jak wirtualne technologie dla zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce i systemach eksperckich wspomagających lekarzy w decyzjach. To także druk 3D, technologie związane ze wspomaganiem rehabilitacji, treningu sportowego. Będzie to najnowocześniejsza aparatura, która stawia Politechnikę Śląską wśród najlepiej wyposażonych laboratoriów i centrów badawczych w naszym kraju – powiedział prof. dr hab. inż. Marek Gzik Dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia EHTIC.

Centrum powstaje w siedzibie Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. – To efekt konsekwentnego działania Politechniki Śląskiej w zakresie rozwoju inżynierii biomedycznej. Pracownicy Politechniki rozwijają się w różnych obszarach tej dyscypliny, także w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych Uczelni. Jednym z naszych podstawowych celów jest także oczywiście kształcenie. Edukujemy kadry, które będą w stanie wykorzystywać już praktycznie zdobytą wiedzę w ośrodkach zdrowia, placówkach medycznych czy ośrodkach rozwoju – dodał prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Alina Nowak, radna Sejmiku Województwa Śląskiego: – Należy podkreślić jak dobrze układa się współpraca samorządu, biznesu i nauki. Właśnie w ramach tego projektu udało nam się to zrealizować. Jestem pod wrażeniem tego miejsca, tej inwestycji, która jest realizowana w szybkim terminie, pomimo trudnego czasu pandemii. Myślę, że już niedługo wszyscy będziemy się cieszyć z otwarcie tego miejsca.

Otwarcie zaplanowano na październik bieżącego roku.   

Informacje nt. budynku

Zaprojektowana i zrealizowana została budowa nowego budynku laboratoryjnego wraz z kompleksowym urządzeniem terenu w obrębie inwestycji. Zaprojektowano przebudowę fragmentów istniejących dróg dojazdowych oraz likwidację istniejącego parkingu. Wokół projektowanego budynku zrealizowano nowy układ chodników oraz miejsc postojowych oraz poszerzenie odcinka drogi wewnętrznej. W miejsce istniejącego, pokrytego asfaltem placu parkingowego, zaprojektowano plac wejściowy, będący przedłużeniem reprezentacyjnej, wewnętrznej przestrzeni parteru budynku. Przewidziano miejsca parkingowe, zieleń wysoką i nowy układ komunikacyjny.

Charakterystyczne parametry budynku EHTIC

 1. Pow. zabudowy 1 289,84 m2
 2. Pow. całkowita 3 823,21 m2
 3. Pow. użytkowa 3 285,22 m2
 4. Kubatura brutto 20 700,0 m3
 5. Liczba kondygnacji 3

Podczas spotkania zaprezentowano także nowe laboratorium: MedShield , z systemem indywidualnej izolacji pacjenta i ochrony personelu medycznego przed zakażeniem SARS-CoV-2.

– W Polsce miesięcznie wykonywanych jest 6 tysięcy zabiegów angioplastyki w ostrym zawale serca. Wg szacunkowych danych około 30 % hospitalizowanych pacjentów to osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zabiegi wykonywane są przez wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, którego ochrona w obecnej sytuacji powinna być jednym z priorytetów dla podtrzymania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. W Polsce funkcjonuje 150 ośrodków z pracowniami hemodynamiki serca, w których istnieje pilna potrzeba wdrożenia systemu wzajemnej ochrony pacjent-lekarz przed zakażeniem biologicznym. System indywidualnej izolacji pacjenta i ochrony personelu medycznego przed zakażeniem SARS-CoV-2 ma za zadanie chronić zarówno  personel medyczny jak i pacjentów w trakcie wykonywania zabiegów kardiologii interwencyjnej lub wykonywania rutynowych czynności diagnostycznych takich jak np. RTG, EKG, USG, UKG itp. – powiedział prof. Marek Gzik.


W ramach projektu został opracowany system, którego istotą działania jest odizolowanie górnych dróg oddechowych pacjenta oraz filtrowanie i eliminowanie źródeł zakażenia z wydychanego powietrza. System został zaprojektowany w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać przeprowadzanie zabiegów medycznych, jednocześnie umożliwiając przepływ powietrza na sali operacyjnej w obiegu zamkniętym. Urządzenie oczyszcza i filtruje powietrze wydychane przez pacjenta, a także zabija niesione przez nie mikroorganizmy chorobotwórcze oraz inne patogeny. Oczyszczone i wysterylizowane powietrze wraca następnie do pomieszczenia.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author