Silesion.PL

serwis informacyjny

Mieszkańcy Koszutki w Katowicach podzieleni w sprawie nocnej prohibicji

Nocna prohibicja

Nocna prohibicja

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej na terenie dzielnicy Koszutka. Głosy oddane w ramach konsultacji zostały wypełnione poprawnie, a rozkładają się one prawie po połowie. Warto zaznaczyć, że obecnie tzw. nocna prohibicja funkcjonuje na terenie pięciu dzielnic w Katowicach.

– Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się z aprobatą lokalnej społeczności. Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu Katowic w 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Ten głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, dlatego tam, gdzie mieszkańcy jednoznacznie wskazywali, że chcą takiego rozwiązania zostało ono wprowadzone i obowiązuje. Natomiast, jak w przypadku Giszowca czy Zawodzia, których mieszkańcy zdecydowaną większością sprzeciwili się takiemu rozwiązaniu, ten głos również uszanowaliśmy – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Ponieważ bardzo dużo ankiet mieszkańców uznano za nieważne, a ważne głosy za i przeciw dzieli różnica 21 ankiet, zwróciłem się do Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka, z wnioskiem o przedstawienie swojego stanowiska jako organu reprezentującego dzielnicę. Opinia ta również zostanie wzięta pod uwagę przy decyzji o ew. dalszym procedowaniu sprawy – dodaje prezydent.

Ankieta i spotkanie w dzielnicy

Pod koniec stycznia bieżącego roku prezydent Katowic ogłosił uruchomienie konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia ewentualnych ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Koszutki. Opinie mieszkańców zostały zbierane w lutym na dwa sposoby: podczas otwartego spotkania, które miało miejsce 16 lutego w Miejskim Domu Kultury Koszutka przy ulicy Grażyńskiego 47 oraz za pomocą formularza konsultacyjnego, który można było wypełnić online na stronie katowice.eu/konsultacje lub w formie papierowej i złożyć w urnie umieszczonej w MDK Koszutka.

Na pytanie „Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Koszutki?” można było udzielić jednej z trzech odpowiedzi – opcje do wyboru: TAK\NIE\NIE MAM ZDANIA.

W ramach konsultacji wpłynęło 1181 ankiet, jednak 533 z nich musiały zostać uznane za nieważne. – To ponad 45% spośród wszystkich ankiet. Powodem ich unieważnienia były m.in. brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu, oddanie więcej głosów niż jeden przysługujący czy udział w głosowaniu mieszkańców spoza dzielnicy, a nawet miasta. W przypadku ankiet papierowych, część unieważniono z uwagi na nieczytelnie zapisane dane – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej katowickiego Urzędu Miasta. Ostatecznie, poprawnie wypełnionych formularzy było 648.

W trakcie konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Dzielnicy nr 12 Koszutka, 313 osób opowiedziało się za wprowadzeniem regulacji prawnych, a 334 osoby były przeciwko. Tylko jedna osoba nie miała zdania w tej sprawie. W trakcie dyskusji na spotkaniu konsultacyjnym większość uczestników wypowiedziała się za wprowadzeniem „nocnej prohibicji”.

Spośród mieszkańców Koszutki, którzy wzięli udział w konsultacjach i poprawnie wyrazili swoją opinię, stosunek głosów zwolenników i przeciwników wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach w Koszutce jest prawie wyrównany i różni się tylko o 21 głosów na korzyść odstąpienia od wprowadzenia regulacji. Ze względu na to, że ponad 45% ankiet okazało się nieważnych, prezydent Katowic, Marcin Krupa, zwrócił się o dodatkowe stanowisko w sprawie konsultowanej do Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka.

Nocna prohibicja w Katowicach

Pierwsze ograniczenie dot. nocnej sprzedaży alkoholu zostało wprowadzone uchwałą Rady Miasta Katowice w lipcu 2018 roku w Śródmieściu. W kolejnych latach doszły dzielnice: Szopienice-Burowiec i Załęże – od lutego 2021 r. oraz Dąbrówka Mała i Bogucice – od lipca 2022 r. W tych dzielnicach nocna prohibicja obowiązuje, w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.

Statystyki pokazują, że przepisy dot. nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu odniosły zamierzony skutek. Liczba interwencji służb porządkowych związanych z nietrzeźwością i spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych spadła po wprowadzeniu tzw. nocnej prohibicji. W Śródmieściu, już po pierwszym roku obowiązywania ograniczeń w sprzedaży alkoholu spadła o 54% liczba udzielanych pouczeń oraz o 29% liczba doprowadzeń do izby wytrzeźwień przez policję. Podobne efekty odnotowała również straż miejska: w 2017 roku strażnicy interweniowali 2043 razy, a w 2022 roku 1256 razy, natomiast doprowadzeń do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w 2017 r. było 742, a w 2022 r. – 514.

Celem wprowadzenia nocnej prohibicji jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie dotyczy pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogą serwować tego rodzaju asortyment. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy.

Raport z konsultacji dostępny jest na stronie internetowej miasta Katowice: https://katowice.eu/Konsultacje/Strony/Nocna-prohibicja-na-Koszutce.aspx

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author