Czytasz: Miasto Katowice szykuje nowe plany miejscowe

Miasto Katowice szykuje nowe plany miejscowe

Nowe standardy mają zablokować budowę hotelu na Muchowcu i otworzyć drogę do budowy stadionu GKS Katowice.

Na najbliższej sesji rady miasta, 28 marca, radni podejmą uchwały dotyczące kolejnych dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ma zapaść także decyzja ws. zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”. Dzisiaj rozpoczunają się konsultacje społeczne w zakresie ustalenia Lokalnych Standardów Urbanistycznych. 

AKTUALIZACJA PLANU DLA MUCHOWCA

Miasto robi co może, żeby wyeliminować ryzyko wprowadzenia na obszarze Muchowca funkcji innych, niż sportowe i rekreacyjne. Prezydent Katowic przekazał 11 października Radzie Miasta Katowice projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 28-hektarowego obszaru położonego w Dolinie Trzech Stawów. Jak czytamy we wniosku prezydenta krok ten jest umotywowany "potrzebą ochrony tego obszaru i zachowania jego walorów – przy wiodących funkcjach: przyrodniczej, rekreacyjnej i krajobrazowej".

- Zgodnie z deklaracją prezydenta Marcina Krupy rozpoczęto procedury planistyczne, które uniemożliwią powstanie aparthoteli na terenie Muchowca. Przygotowany projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 18 marca do 8 kwietnia, a mieszkańcy będą mogli swoje uwagi składać do 23 kwietnia – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta Katowice i dodaje, że następnie Urząd Miasta w ciągu trzech tygodni będzie odnosił się do uwag mieszkańców. Finalnie projekt zostanie przekazany do Rady Miasta.

Procedura planistyczna obejmie kilka obszarów miasta Katowice. W dokumencie wskazano obszary, dla których aktualizacja ma zostać wprowadzona w pierwszej kolejności. Przykładem ma być budowa Stadionu Miejskiego w rejonie ul. Bocheńskiego. Dodatkowo wskazano na potrzebę dostosowania zapisów Studium do przepisów prawa wynikających z przepisów odrębnych w zakresie górnictwa i lotnictwa.

Do aktualizacji zapisów studium wskazuje się  następujące obszary:

- obszar położony w rejonie Alei Wojciecha Korfantego i ulicy Konduktorskiej o powierzchni ok. 58 ha,
- obszar położony w rejonie Alei Walentego Roździeńskiego i ulicy Pod Młynem o powierzchni ok. 19 ha,
- obszar położony w zachodniej części Śródmieścia o powierzchni ok. 40 ha,
- obszar położony w rejonie osiedla im. Wincentego Witosa o powierzchni ok. 8 ha,
obszar położony w rejonie ulic: Feliksa Bocheńskiego i Upadowej o powierzchni ok. 41 ha,
- obszar położony w rejonie ulicy Alpejskiej i Gen. Kazimierza Pułaskiego o powierzchni ok. 23 ha,
obszar położony w rejonie Lotniska Muchowiec o powierzchni ok. 2 ha,
- obszar położony w rejonie ulicy Gospodarczej o powierzchni ok. 88 ha,
- obszar położony w rejonie ulicy Adama Asnyka o powierzchni ok. 38 ha,
- obszar położony w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej o powierzchni 19 ha,
obszar położony w rejonie ulicy Armii Krajowej o powierzchni ok. 3 ha.

Na najbliższej sesji radni zdecydują o przystąpieniu do zmiany Studium. Następnie rozpoczną się prace nad dokumentem, który będzie podlegał konsultacjom, a później jego projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Następnie projekt trafi z powrotem do rady miasta.

NOWE PLANY MIEJSCOWE

Na najbliższej sesji radni podejmą także decyzje w sprawie uchwalenia dwóch  planów miejscowych. Pierwszym z nich dotyczy zagospodarowania w obszarze fragmentu terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Wujek” i KWK „Katowice-Kleofas” obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej. Ustalenia tego projektu planu pozwolą na ukształtowanie strefy koncentracji zabudowy, w szczególności o charakterze usługowym, w tym usług sportowo-rekreacyjnych. Projekt planu umożliwi realizację inwestycji pod nazwą „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”. Nowy obiekt ma być gotowy na rundę wiosenną 2021 roku.

Kolejny projekt uchwały dotyczy obszaru Subcentrum Południe w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej z wyłączeniem części zachodniej przy linii kolejowej. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w szczególności ustalenie zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,  mieszkaniowo-usługowej i usługowej z zachowaniem właściwych proporcji i gabarytów nowej zabudowy lokalizowanej wśród zabudowy istniejącej, a także zapewnienie ochrony terenów w korytarzu ekologicznym w dolinie rzeki Kłodnicy, umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego, w szczególności w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Kościuszki, Rolnej i Brynowskiej, poprawy powiązań pieszo-rowerowych.

źródło: UM Katowice