Czytasz: Metropolia będzie głosować nad przyjęciem statutu

Metropolia będzie głosować nad przyjęciem statutu

O tym, że najbliższa sesja zgromadzenia metropolii odbędzie się 16 lutego br poinformowała rzeczniczka GZM Kamila Rożnowska.

Na najbliższej sesji zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) zaplanowanej na 16 lutego przedstawiciele 41 tworzących ją miast i gmin mają głosować przyjęcie statutu tej organizacji – po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezesa Rady Ministrów.

O tym, że najbliższa sesja zgromadzenia metropolii odbędzie się 16 lutego br poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka GZM Kamila Rożnowska. 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych przez blisko 2,3 mln osób. Wśród ustawowych zadań Metropolii umieszczono m.in. transport, planowanie przestrzenne, działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i promocję. 

Mimo formalnego rozpoczęcia działalności przez GZM, przez kilka miesięcy trwały przewidziane ustawą uzgodnienia projektu jej statutu z premierem za pośrednictwem szefa MSWiA 

Pierwotny projekt statutu został przygotowany przez ustawowego pełnomocnika ds. tworzenia związku metropolitalnego, prezydenta Katowic, a następnie dwuetapowo konsultowany z zainteresowanymi samorządami. Został przyjęty przez zgromadzenie GZM 12 września 2017 r., a następnie zmieniony przez zgromadzenie 22 listopada 2017 r. 

9 stycznia br. do urzędu metropolitarnego GZM wpłynęło pismo premiera Mateusza Morawieckiego z 28 grudnia 2017 r. ws. pozytywnego zaopiniowania projektu z 22 listopada; 23 stycznia br. zarząd GZM przyjął projekt uchwały zgromadzenia GZM ws. przyjęcia statutu związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko–Zagłębiowska Metropolia” i zdecydował o skierowaniu go na najbliższą sesję zgromadzenia. 

Projekt przypomina podstawy prawne metropolii i wymienia 41 gmin członkowskich. Określa, że celem związku jest „wykorzystanie potencjału gmin członkowskich, pobudzenie kreatywności mieszańców oraz inspirowanie zmian, umożliwiających przyśpieszenie procesów gospodarczych i społecznych, prowadzących do stworzenia ośrodka wzrostu, mogącego skutecznie konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi”. 

Według projektu realizacja celów i zadań związku ma opierać się „na współpracy, współdecydowaniu, współodpowiedzialności i wzajemnym szacunku”, a działania "w miarę możliwości” mają uwzględniać „specyfikę regionu i oddziaływanie na gminy oraz powiaty pozostające poza obszarem związku". 

Związek może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, powiatu lub samorządu województwa, lub koordynować realizację tych zadań na podstawie porozumienia zawartego z jednostką samorządu lub ze związkiem samorządowym. Ustawowe zadania, szczególnie w zakresie metropolitalnych przewozów pasażerskich, związek może realizować w całości lub w części poprzez ich zlecanie w drodze porozumień zawartych z jednostkami samorządu lub ich związkami. 

Realizacja zadań związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym ma wiązać się m.in. z ponadlokalnymi przedsięwzięciami służącymi zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej i podnoszeniu jakości życia mieszańców, wspieraniem komercjalizacji wyników badań naukowych i projektów rozwojowych oraz transferu wiedzy i postępu do gospodarki, wspieraniem rozwoju kultury, sportu i twórczości artystycznej. 

Zadania związane z transportem mają wiązać się z m.in. opracowaniem studium transportowego (już powstaje), działaniami służących podniesieniu jakości, spójności i efektywności transportu publicznego, zawieraniu porozumień i umów w zakresie integracji wszystkich rodzajów środków transportu zbiorowego oraz tworzeniem infrastrukturalnych i organizacyjno-prawnych warunków modernizacji i podnoszenia jakości transportu publicznego, a także koordynowaniem działań w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Zadania w zakresie metropolitalnych przewozów pasażerskich to m.in. opracowanie i wdrożenie planu transportowego, stworzenie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego wraz z systemem rozliczeń, organizacja i zarządzanie przewozami metropolitalnymi, współdziałanie w planowaniu, organizacji i zarządzaniu całością systemu transportu zbiorowego na obszarze związku oraz udział w rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego. Związek ma też opiniować przebieg dróg krajowych i wojewódzkich. 

Według dokumentu zadania związane z promocją GZM to m.in. strategia promocji w kraju i za granicą, system komunikacji wewnętrznej, system identyfikacji wizualnej, promocja inwestycyjna, koordynowanie i standaryzacja działań gmin w tym zakresie, budowanie świadomości metropolitalnej. 

W rozdziale poświęconym zgromadzeniu metropolii projekt statutu wskazuje m.in., że składa się ono z 41 delegatów gmin; zgromadzenie wybiera spośród nich przewodniczącego zgromadzenia (jego zadaniem jest wyłącznie organizowanie pracy zgromadzenia oraz prowadzenie jego obrad), a także nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących. Zgromadzenie może powoływać komisje stałe lub doraźne. 

Zgromadzenie kontroluje działalność zarządu i jednostek organizacyjnych GZM poprzez komisję rewizyjną (3-9 delegatów). Powołuje też stałą komisję rozjemczą (3-9 delegatów), której głównym zadaniem jest rozpatrywanie sprzeciwów wniesionych wobec projektów uchwał zgromadzenia (gminy mogą je wnosić, jeśli w ich ocenie projekty uchwał istotnie naruszają ich interes). 

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 11 delegatów, komisji zgromadzenia i zarządowi GZM. Uchwały zgromadzenia są podejmowane podwójną większością głosów (chyba że ustawa stanowi inaczej). Zgromadzenie obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego zgromadzenia w miarę potrzeb; nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Kolegialnym organem wykonawczym związku metropolitalnego jest zarząd, które realizuje zadania związku określone przepisami prawa i wykonuje uchwały zgromadzenia. W skład zarządu wchodzi pięciu członków, w tym przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb; nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał w sprawach niezastrzeżonych na rzecz zgromadzenia. 

Przewodniczący zarządu m.in. organizuje prace zarządu i urzędu metropolitalnego, kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje GZM na zewnątrz. Do połowy roku następującego po roku budżetowym zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu. Zgromadzenie może odwołać też zarząd z innych przyczyn, na wniosek co najmniej 11 delegatów. 

Projekt statutu podkreśla też m.in., że działalność organów związku metropolitalnego oraz gospodarka środkami w dyspozycji związku są jawne, przewiduje, że w sprawach ważnych dla związku mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gmin członkowskich, określa tryb pozyskiwania dochodów związku od gmin członkowskich i stanowi, że majątek związku jest odrębny od majątku gmin.(PAP)

Czytaj więcej