Czytasz: Melon: Kaj je larmo, godki niy ma

Melon: Kaj je larmo, godki niy ma

Niykerym Szpaniokom chybło idyji co dalij robić z Kataloniōm, no i napoczli wygrożać i ryczeć: „Wy niy śmiycie iś i welować!” – felieton Marcina Melona.

- Wejrzyj ino na ta Katalonia – pado Erwin – Tela żeś godoł jako to fajno je ta autonomio, a jo dycki wiedzioł, co yntliś hań przidzie ku jakijś chaji. No i mosz, terozki Szpanioki sie znerwowali i niy chcōm im zezwolić na te referyndum!

Erwin downo tymu doł sie przegodać, co cosik je abo biołe, abo czorne. Jedyn borok pado, co ôn wiy, że czorne je biołe, a biołe je czorne, nale tak naprowdy to je durś jedne i te same fandzolyniy. Jo żech Erwinowi tuplikowoł sztyrysta dwanoście razy, ô co sie tak naprowdy rozchodzi z decyntralizacjōm. Im bardzij niykere Szpanioki bydōm szpanować muskle i godać Katalończykom, czego niy śmiōm robić, tym wiynksze larmo bydzie robić radykalno tajla katalońskich patriotōw. Gynau choby u nos. Im bardzij warszawioki bydōm fandzolić, co Ślōnzokōw niy ma i niy bydzie, tym wiyncyj do godki bydōm mieć te pitome guptoki, kere lotajōm w treskach „Gorole Raus”. Derech widać to, kej wejrzycie na utropa z islamym. Tyn, kery fulo, co ôn bydzie sie chajoł z „islamistami” (a „islamista” to je do niego kożdy, fto rzyko do Allaha), tak naprowdy godo „normalnym” muzułmanōm, co niy śmiōm być umiarkowane, bo żodne chrześcijany i tak niy bydōm mieć ich rade. Działo to tyż w drugo zajta. Kej Madryt i Londyn napoczły godka z Baskami, Katalończykami i Irlandczykami, kere yntliś dostali swoje autonomie, ôd razu ich radykalne tajle zaczły mieć mynij do godki.

Tak naprowdy to wcale niy ma ciynżko spokopić. Ludzie sōm roztomajte. Jedne sōm czorne, a inksze biołe. Jedne rzykajōm we suchatelnicy, a inksze w meczecie. Jedne przajōm chopōm, inksze babōm. Sōm Ślōnzoki i Gorole. Nale tak po prowdzie to je wszysko egal. Rozchodzi sie ô to, co sōm dwie tajle ludzi: te, kere godajōm i te, kere robiōm larmo. Kaj je larmo, godki niy ma. Beztōż, jak ftoś niy wiy, co mo pedzieć, to woli robić larmo. Kej keryś polski polityk ryczy ô frechownych ślōnskich separatystach, gibko idzie pomiarkować, co ôn niy mo pojyncio co z tym Ślōnskiem Poloki majōm zrobić. Jak ftoś niy wiy co dalij z relacjami z islamym (jego roztomajtymi tajlami), to dre sie, co muszymy prać Arabōw. Terozki niykerym Szpaniokom chybło idyji co dalij robić z Kataloniōm, no i napoczli wygrożać i ryczeć: „Wy niy śmiycie iś i welować!”

Im wiyncyj tego larma, tym wiynkszo bydzie polsko utropa ze Ślōnskiem, szpaniolsko utropa ze Katalończykami i światowo utropa ze radykalnym islamym. Fto je rod tymu larmu? Wierza ino producynty treskōw, na kerych stoji „Gorole/Araby/Geje/Szpanioki Raus”, bo ino ône cosik majōm z tyj chaje.

Beztōż, kej już muszymy pedzieć, co je jakoś linia frontu, to radykalne islamisty i radykalne anty-islamisty sōm po tyj samyj zajcie, wele nich mōmy stoć radykalnych Ślōnzokōw i radykalnych anty-Ślōnzokōw, homofobōw i heterofobōw. Kożdy z nich pado, co biołe je ańfach biołe, a czorne je czorne i zdowo mu sie, co ôn wiy, co momy robić. Pozawiyrać Katalończykōw, wyciepać Arabōw, a Ślōnzokōm zakozać godanio po ślōnsku. Ruk-cuk i po ptokach. Nale tak sie niy do.

Byda filować ku czymu przidzie dalij z katalońskim referyndum. Rod żech je tyj nacyji, nale rod żech tyż je tym Szpaniokōm, kere poradzōm sie z nimi dogodać – bez chaje. Godka zawdy je lepszo, jak larmo. Możno Erwin tyż to yntliś spokopi.

Czytaj więcej