Czytasz: Melon: Fto sie lynko ślōnskigo hobbita?

Melon: Fto sie lynko ślōnskigo hobbita?

Niyftore Poloki majōm tak, że jak kajś indzij napoczyno sie chaja, to ône tyż muszōm sie wyrychlić i pora swojich klepcokōw wrazić - pisze Marcin Melon.

Dwa tydnie do zadku była sam godka ô larmie, kere prawie napoczło sie we Katalonii. Niyftore Poloki majōm tak, że jak kajś indzij napoczyno sie chaja, to ône tyż muszōm sie wyrychlić i pora swojich klepcokōw wrazić.

Gańba sie prziznować, nale trocha mie zażgało to, co wysaramonił ze siebie jedyn warszawiok (pedzioł, spōmna Wom, co „niy ma ślōnskij kultury, a naszo godka nadowo sie ino do ôsprowianio wicōw”). Gańba mie, bo wiym, co Kamil Durczok mo recht, kej sztaunuje po jakiymu tela Ślōnzokōw znerwowało sie skuli jednego gorola. Eli naprowdy rozchodzi nom sie ô to, co ô nos godajōm? Jakiś chop cosik bulknoł, frōnknoł, możno ino mu sie hepło, choby tymu ôżartymu lōmpowi, keregoście widzieli dzisiej rano leżeć we ajnfarcie. Dyć kożdy wiy, co to niy ma prowda. Coroz to wiyncyj mōmy ksiōnżek po ślōnsku i ô Ślōnsku (nojnowszy maszket to „Leanderka” ôd Rafała Szymy, dejcie pozōr, prawie jōm terozki prziwiyźli do waszyj ksiyngarni!), a jak ftoś niy wiy, to ino beztōż, co mo to kajś.

Nale ta frechowno faca, kero na wos wejrzała wtynczos ze facebooka to niy ma ino jedyn chop. Nojczynścij to je faca anonimowo, abo bardzij tysiōnce anonimowych facōw, kere nazdowajōm nōm ôd „niywibildowanych folksdojczōw”, kożdego dnia, na roztomajtych forach, bele kaj we Internecu. Roz za kej keryś Polok je za tela gupi abo frechowny i niy lynko sie pedzieć tego samego ofyn. I wtynczos napoczyno sie wajaniy: „A tyn Kaczyński pedzioł, co my sōm zakamuflowane Niymce!”, „A Saramonowicz pado, co naszo godka nadowo sie ino do ôsprowianio wicōw!”, „A Semka godo…”, i tak sztyjc…

Niy pytejcie sie mie wiela procynt Polokōw niy ma nōm rade. Żodyn tego niy wiy i żodno ankieta wom tego niy pokoże. Jo sie pytom: po jakiymu? Skōnd sie biere ta frechowność? I wetna sie, co z wylynkanio.

Po jakiymuś mocka Polokōw ciyngiym sie nos boji. Im keryś je wiyncyj wylynkany, tym bardzij frechowny. Nojfrechowniejsze sōm te, kere żodnego Ślōnzoka piyrwyj niy trefili. Gynau jednako choby z tymi homofobami abo islamofobami, kere ani roz bez cōłke żywobycie niy pogodali z gejem abo muzułmōnym. Nale mocka Ślōnzokōw je tyż wylynkanych. Roztomajcie to pokozujōm. Jedyn bydzie padoł: „Dejcie pokōj z tōm autonomiōm, niy godejcie po naszymu, ujek Jorg tyż roz nazdoł jednymu gorolowi po ślōnsku we sztyrdziystym piōntym i wziynli go na ‘Zgoda’…” U inkszych te wylynkaniy zaś przekłodo sie na frechowność, beztōż lotajōm po placu i ryczōm, co wszyskich Polokōw muszymy wyciepać za Brynica. „Gorole do szole…”, dyć znocie to gynau, jako i jo znōm.

Downo tymu niyftore wylynkane Ślōnzoki i wylynkane Poloki wynokwili model „koegzystyncji”. Ślōnzok udowo robotnego hampelmana, kery ôsprowio wice we polsko-ślōnskij „gwarze” (niy po ślōnsku, ino we „gwarze”, coby kożdy warszawiok spokopił!), a Polok sie chichro. Padocie: symbioza? Psinco prowda. Żodno symbioza bo tyn śmiych je frechowny, protekcjonalny. Chichrajōm sie z tych ślōnskich wicōw, coby sie nos niy boć. A my durś godomy te wice – tyż coby sie niy boć. Bo kajś tam ze zadku naszyj gowy pamiyntōmy ô tym, kaj wziynli ujka Jorga we sztyrdziystym piōntym. Kej cosik wom wrażōm fest głymboko, gibko sie tego niy wyleszuje.

Beztōż, muszymy to pedzieć ofyn, niy ma tukej żodnyj symbiozy. Bo niy śmiy być symbiozy postawionyj na fundamyncie cygoństwa, wylynkanio i ańfachowego saramoństw… tfu! chciołech pedzieć: soroństwa.

Czytaj więcej