Czytasz: Matura z matematyki 2017 (POPRAWNE ROZWIĄZANIA)

Matura z matematyki 2017 (POPRAWNE ROZWIĄZANIA)

Matura 2017 matematyka poprawne rozwiązania

Maturzyści, którzy pisali w piątek pisali obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. znajomością pojęcia funkcji, własności figur geometrycznych oraz umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności.

Arkusz rozwiązywany przez maturzystów - który opublikowała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna - zawierał 34 zadania, w tym 25 zadań zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi oraz 9 zadań otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

>> Matura 2017 - przecieki maturalne? <<

 Matura z matematyki rozwiązania - poprawne rozwiązania z matury z matematyki:

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych oraz z kalkulatora prostego.

>> Szczęście na maturze. Znamy przepis <<

 

Zdający egzamin musieli wykazać się umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonać działania na potęgach, pierwiastkach, logarytmach, wykonywać obliczenia procentowe. Należało też wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, np. rozwiązać równanie stopnia piątego w postaci iloczynowej.

Matura z matematyki 2017 - arkusz CKE:

 

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji, umiejętności korzystania z ich własności. Zadania dotyczyły funkcji liniowej, kwadratowej, wykładniczej oraz funkcji trygonometrycznych.

Matura z matematyki 2017 zadania

W zadaniach maturzyści musieli zastosować wiadomości dotyczące rodzajów figur geometrycznych i ich własności, np. własności kątów wpisanych i środkowych, figur podobnych. Jedno z zadań wymagało obliczenia obwodu trójkąta prostokątnego, znając jego kąty. W kilku zadaniach figury geometryczne umieszczone były na płaszczyźnie kartezjańskiej, więc zdający egzamin musieli pokazać, że znają zagadnienia z geometrii analitycznej, np. wyznaczyć tangens kąta nachylenia prostej do osi x, wyznaczyć równanie prostej prostopadłej do danej prostej. W jednym z zadań należało sprawdzić, który z podanych punktów należy do okręgu o środku w punkcie (2,3) i promieniu długości 5. Zadanie, za które można było zdobyć najwięcej, czyli 5 punktów polegało m.in. na wyznaczaniu równania prostej przechodzącej przez dane punkty, szukaniu współrzędnych punktu wspólnego dwóch prostych, obliczaniu pola trójkąta. Niektóre zadania dotyczyły figur geometrycznych w przestrzeni, czyli brył.

 Matura z matematyki rozwiązania - poprawne rozwiązania z matury z matematyki:

W arkuszu znalazły się też zadania dotyczące ciągów liczbowych - arytmetycznego i geometrycznego, obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia; na przykład: ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3.

Podczas egzaminu maturzyści musieli również wykazać się umiejętnością dowodzenia.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Matura z matematyki 2017 była łatwa?

Maturzyści z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, z którymi rozmawiała PAP, w większości uznali egzamin za łatwy. "Według mnie matematyka była bardzo prosta. Wachlarz zadań był szeroki. Mnie szczególnie spodobały się zadania z planimetrii i geometrii" - powiedział Maciej. "Spodziewałam się czegoś trudniejszego a zrobiłam wszystkie zadania. Moim zdaniem trudniejsze były zadania na udowodnienia, czyli takie, kiedy trzeba było wykazać na przykład, że jakaś liczba podzielna jest przez inną" - dodała Karolina.

 Matura z matematyki rozwiązania - poprawne rozwiązania z matury z matematyki:

- Nic mnie nie zaskoczyło, tym bardziej, że zdaję matematykę rozszerzoną. W kilku zadaniach wyszły dziwne wyniki z bardzo dużymi pierwiastkami. Za to wyjątkowo łatwe były zadania zamknięte - oceniła Zuzanna z kaliskiego LO.

Na zadania z pierwiastkami zwróciła uwagę także inna abiturientka z tej samej szkoły Monika. - Nie było aż tak źle, jak myślałam przed maturą. Ale niektóre wyniki wywoływały niepokój, bo wychodziły pierwiastki z tysięcznymi liczbami - powiedziała.

 Matura z matematyki rozwiązania - poprawne rozwiązania z matury z matematyki:

O tym, że egzamin nie były szczególnie trudny mówili też PAP abiturienci z technikum w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku.

- Egzamin nie wydawał się szczególnie trudny, ale zobaczymy jakie będą jego wyniki. Najtrudniejsze były dla mnie zadania związane z określaniem prawdopodobieństwa. Z nierównościami poradziłem sobie nieco lepiej. Nie wiele pamiętam, bo jestem jeszcze w lekkim szoku. Wyszedłem dość szybko, ale w stresie uciekły mi z głowy nawet odpowiedzi, które zaznaczyłem. Nie jestem orłem z matematyki - zaznaczył Piotr.

Anna z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku powiedziała, że spodziewała się trudniejszych zadań, ale nie może powiedzieć, że dzisiejszy egzamin był prosty.

- Testy próbne były zdecydowanie łatwiejsze. Matematyka jest tym przedmiotem, którego wszyscy obawiali się najbardziej. Widać - słusznie. Może jednak będzie dobrze" - wyraziła nadzieję. O tym, ze egzamin był trudny mówili też inni abiturienci z technikum w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku. Martyna przyznała, że na egzaminie z matematyki zaskoczyło ja wszystko.

- Był zdecydowanie trudniejszy niż matury próbne. Problemy miałam szczególnie ze stereometrią. Poszło mi średnio, a może nawet dość słabo. Wyszłam z sali trzecia, ale jedna z dziewczyn opuściła ją już po dwudziestu minutach. Uważam, że ogólnie wyniki mogą być w tym roku kiepskie - oceniła.

 Matura z matematyki rozwiązania - poprawne rozwiązania z matury z matematyki:

- Zawsze jest ciężko, jeżeli się niewiele umie. Nie chcę się wypowiadać, bo to jest dramat po prostu - dodał Krzysztof z tej samej szkoły.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego.

Czytaj więcej