Czytasz: Co było na maturze z matematyki?
Na maturze obowiązkowy egzamin z matematyki

Matura 2017 matematyka TEMATY. Matura Matematyka ARKUSZ CKE

Co było na maturze z matematyki 2017?

Już wiemy! Maturzyści nie są zgodni. Według jednym matura z matematyki była bardzo trudna. Inni z kolei twierdzą, że tegoroczna matura z matematyki to pestka.

Na matematyce m.in. funkcje, własności figur geometrycznych


Maturzyści, którzy pisali w piątek pisali obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. znajomością pojęcia funkcji, własności figur geometrycznych oraz umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności.

Arkusz rozwiązywany przez maturzystów - który opublikowała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna - zawierał 34 zadania, w tym 25 zadań zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi oraz 9 zadań otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych oraz z kalkulatora prostego.

Zdający egzamin musieli wykazać się umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonać działania na potęgach, pierwiastkach, logarytmach, wykonywać obliczenia procentowe. Należało też wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, np. rozwiązać równanie stopnia piątego w postaci iloczynowej.

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności. Zadania dotyczyły funkcji liniowej, kwadratowej, wykładniczej oraz funkcji trygonometrycznych.

W zadaniach maturzyści musieli zastosować wiadomości dotyczące rodzajów figur geometrycznych i ich własności, np. własności kątów wpisanych i środkowych, figur podobnych. Niektóre zadania dotyczyły figur geometrycznych w przestrzeni, czyli brył.

W arkuszu znalazły się też zadania dotyczące ciągów liczbowych - arytmetycznego i geometrycznego, obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Matura z matematyki 2017 - arkusz CKE:

Dużo na tegorocznej maturze z matematyki było arytmetyki. Oprócz tego m.in. potęgowanie i obliczanie pola trójkąta. Na maturze z matematyki 2017 należało:

  • obliczyć sinus kąta pomiędzy promieniem, a odcinkiem łączącym dwie podstawy walca.
  • wyliczyć współczynniki funkcji kwadratowej.
  • obliczyć objętość graniastosłupa trójkątnego (podana była wysokość i pole powierzchni bocznej.
    rozwiązanie nierówności kwadratowej).
  • obliczenie pola trójkąta (podane były dane dotyczące prostej na której leżał jeden bok i punkt prostej, na której leżał drugi bok).
  • obliczyć prawdopodobieństwo trafienia liczby mniejszej niż 40 a podzielonej przez 3 (podany był zbiór liczb dwucyfrowych).
  • obliczyć obwód trójkąta (podana była przeciwprostokątna i różnicę między przyprostokątnymi).
  • obliczyć kąty (były dwa okręgi i prosta, styczna do obu okręgów oraz prosta, która przechodziła przez środki okręgów i dwie proste prostopadłe do stycznej pod okręgami).

W piątek około południa zakończył się pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym - obowiązkowym dla wszystkich abiturientów.

Wszystko przebiegało zgodnie z procedurami - powiedział zaraz po zakończeniu egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Matura z matematyki rozpoczęła się po godzinie 9. Trwała 170 minut.

Arkusze egzaminacyjne z matematyki na poziomie podstawowym rozwiązywane w piątek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu.

Matura pisemna z matematyki na poziomie podstawowym pisany jest obowiązkowo przez wszystkich maturzystów. Chętni mogą pisać także maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym; egzamin przeprowadzony zostanie we wtorek.


MATURA 2017 Matematyka PODSTAWA - ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA

Arkusze i odpowiedzi z matury z matematyki - tutaj znajdziecie w piątek pytania i odpowiedzi na poziomie podstawowym po maturze z matematyki.


 

Matura 2017 polski - poziom podstawowy - arkusz CKE:


Ponad 340 tys. abiturientów przystąpiło w piątek o godz. 9 do obowiązkowego dla wszystkich maturzystów pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu kilku maturzystów pisać będzie egzamin z wiedzy o tańcu.

>> Szczęście na maturze. Znamy przepis <<


Matura 2017 matematyka:  Odpowiedzi, arkusz CKE, rozwiązania z matury z matematyki

Tutaj znajdziesz w piątek odpowiedzi z matury z matematyki i arkusz CKE z matematyki.


- Wszystko jest w porządku, jest spokojnie - zapewnił w piątek przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Matura 2017 matematyka. Maturzyści z Zabrza: "Nie jesteśmy samobójcami!"

Wśród abiturientów zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 283,9 tys. to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Pozostałe to abiturienci z wcześniejszych roczników. Większość z nich to osoby, które chcą poprawić swój wynik; są wśród nich zarówno osoby, które wcześniej nie zdały egzaminu z matematyki, jak i osoby, które zdały egzamin, ale chcą mieć lepszy wynik niż uzyskały wcześniej.

>> Matura 2017 - przecieki maturalne? <<

Matura z matematyki 2017 w Zabrzu:


MATURA 2017 Matematyka PODSTAWA - ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA

Arkusze i odpowiedzi z matury z matematyki - tutaj znajdziecie w piątek pytania i rozwiązania na poziomie podstawowym po maturze z matematyki.


Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.


Matura 2017 matematyka:  Odpowiedzi, arkusz CKE, rozwiązania z matury z matematyki

Tutaj znajdziesz w piątek odpowiedzi z matury z matematyki i arkusz CKE z matematyki.


Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie we wtorek 9 maja. Chęć przystąpienia do niego zadeklarowało 78,6 tys. abiturientów. Wśród nich 72,4 tys. to tegoroczni absolwenci liceów i techników, czyli 25 proc. tegorocznych absolwentów.

Matematyka na poziomie rozszerzonym należy do grupy najchętniej wybieranych przez maturzystów przedmiotów dodatkowych. Zajmuje trzecie miejsce po języku angielskim na poziomie rozszerzonym i geografii.


MATURA 2017 Matematyka PODSTAWA - ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA

Arkusze i odpowiedzi z matury z matematyki - tutaj znajdziecie w piątek pytania i odpowiedzi na poziomie podstawowym po maturze z matematyki.


Matura z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

W piątek po południu przeprowadzony będzie egzamin pisemny z wiedzy o tańcu. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowało w całym kraju tylko sześć osób. Wiedza o tańcu była w grupie przedmiotów do wyboru w formule obowiązującej na maturze w liceach do 2014 r. i w technikach do 2015 r.; zdawali ją głównie absolwenci szkół baletowych. W obecnej formule maturalnej tego przedmiotu już nie ma.


Matura 2017 matematyka:  Odpowiedzi, arkusz CKE, rozwiązania z matury z matematyki

Tutaj znajdziesz w piątek odpowiedzi z matury z matematyki i arkusz CKE z matematyki.


Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja, a sesja ustna do 26 maja.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.


MATURA 2017 Matematyka PODSTAWA - ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA

Arkusze i odpowiedzi z matury z matematyki - tutaj znajdziecie w piątek pytania i odpowiedzi na poziomie podstawowym po maturze z matematyki.


Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Czytaj więcej