Czytasz: W życie wchodzi program "Mama 4 Plus"

W życie wchodzi program "Mama 4 Plus"

"Matczyne emerytury” mają objąć ok. 65 tys. osób. Pierwsze wypłaty już w marcu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał już projekt “Mama 4 plus”. Teraz na minimalną emeryturę liczyć mogą kobiety bez praw emerytalnych. Warunkiem jest wychowanie co najmniej czwórki dzieci.

- Głównym celem ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury. Ponadto celem ustawy jest uhonorowanie i docenienie trudu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz podkreślenie funkcji społecznej pełnionej przez rodziców - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest ukończynie 60 lat i wychowanie czwórki dzieci. Ustawodawca zaznacza, że zapomoga przysługuje jedynie osobom, którym “brakuje niezbędnych środków utrzymania”. Dodatkowo, kobieta musi mieszkać w Polsce co najmniej 10 lat i w okresie pobierania świadczenia musi przebywać na jej terytorium. Ojciec dziecka również może uzyskać to świadczenie, jednak przysługuje mu ono jedynie po śmierci matki lub porzuceniu przez nią potomstwa. Konieczne jest też osiągnięcie 65 roku życia.

Aby skorzystać z programu Mama 4 Plus należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Urzędy sprawdzą sytuację finansową rodziny. Zapomoga wynosi 1100 zł brutto i wypłacana będzie od marca br.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z “matczynych emerytur” skorzysta ok. 65 tys. osób, które nie uzyskały prawa do renty lub emerytury oraz 20,8 tys. osób, których emerytura nie sięga poziomu najniższej emerytury. Budżet państwa przeznaczy na realizację tego programu 801,3 mln zł.

W programie Mama 4 Plus nie będą uczestniczyły osoby, które zostały sądownie pozbawione władzy rodzicielskiej, lub też władza ta została ograniczona, w wyniku czego dziecko pozostaje w rodzinie zastępczej. Świadczenia nie uzyska też osoba, która przebywała wiele lat w zakładzie karnym.