Silesion.PL

serwis informacyjny

Mam projekt domu – co dalej? Procedury przed pierwszym wbiciem łopaty na działce

1 nefrisy g2

1 nefrisy g2

Zakup działki i wybór odpowiedniego projektu domu to ważne decyzje, przybliżające Inwestora do zamieszkania w wymarzonej przestrzeni. Aby kontynuować realizację tego marzenia i rozpocząć budowę domu, każdy Inwestor musi zadbać o przygotowanie niezbędnej dokumentacji, dzięki której uzyska pozwolenie na budowę lub skorzysta z procedury zgłoszenia budowy domu. Jakie formalności i etapy czekają na Inwestora przed pierwszym wpiciem łopaty na działce?

Adaptacja projektu, czyli dostosowanie projektu do działki i zapisów lokalnego prawa

Każdy projekt domu musi być zgodny z zapisami lokalnego prawa, które określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku decyzja o Warunkach Zabudowy. Należy się z nimi zapoznać, zanim zaczniemy wybierać konkretne projekty domów, ponieważ w powyższych dokumentach mogą znaleźć się między innymi wytyczne dotyczące wysokości budynku możliwego do realizacji na danej działce, liczby kondygnacji, czy rodzaju dachu. Wybrany gotowy projekt domu podlega następnie adaptacji, którą wykonuje projektant adaptujący, posiadający stosowne uprawnienia. Jego zadaniem jest dostosowanie projektu do działki i jej położenia względem kierunków świata, ewentualnych spadków, nośności gruntu, stref przemarzania gruntu, stref obciążeń wiatrem i śniegiem, a także wysokości wód gruntowych. Na etapie adaptacji projektant wykonuje projekt zagospodarowania działki z uwzględnieniem projektowanego budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych. Podczas adaptacji projektant adaptujący może na życzenie Inwestora dokonać niewielkich, standardowych zmian w posiadanym projekcie domu, celem jeszcze lepszego dopasowania go do indywidualnych preferencji mieszkańców.

Uzyskanie pozwolenia na budowę lub budowa domu na zgłoszenie

Aby móc rozpocząć budowę domu, kolejnym krokiem jest dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy domu. W obu przypadkach należy złożyć stosowne wnioski wraz z pełną dokumentacją w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Do składanego wniosku należy dołączyć: 3 egzemplarze projektu architektoniczno – budowlanego, 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o Warunkach Zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz inne wymagane dokumenty i uzgodnienia, wynikające z zapisów lokalnego prawa.

Z procedury zgłoszenia budowy można skorzystać w przypadku budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a więc nie może sięgać na działki sąsiednie. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po 21 dniach od złożenia wymaganych dokumentów, jednak pod warunkiem, że urząd nie wniesie w tym czasie sprzeciwu.

W przypadku pozwolenia na budowę Inwestor musi wykazać nieco większą cierpliwość, ponieważ urzędy mają 65 dni na wydanie decyzji, od daty złożenia wniosku z kompletną dokumentacją. Jeżeli strony nie wniosą sprzeciwu w ciągu 14 dni, wówczas decyzja się uprawomocni i można przystąpić do prac budowlanych.

Projekty domów do 70 m2 – budowa domu bez pozwolenia na budowę

W wyniku nowelizacji przepisów, od 2022 roku procedurą zgłoszenia objęte zostały również domy, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 m2. Inwestorzy, których interesują projekty małych domów do 70m2 i taki dom chcą postawić na swojej działce, mogą po spełnieniu kilku warunków skorzystać z możliwości zgłoszenia budowy i po dostarczeniu stosownych dokumentów od razu zacząć realizację inwestycji. Aby było to możliwe, planowany dom musi być wolno stojącym budynkiem jednorodzinnym do 70 m2 zabudowy, nie więcej niż dwukondygnacyjnym, którego obszar oddziaływania w całości mieścić się będzie na działce, na której został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Inwestora. Budowa takiego domu do 70m2 nie wymaga zatrudnienia kierownika budowy ani prowadzania dziennika budowy, jednak w przypadku, gdy Inwestor nie ustanowi kierownika budowy, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, że bierze na siebie odpowiedzialność za kierowanie budową. Wymagane jest także oświadczenie, że planowana budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Inwestora. Z robotami budowlanymi można ruszyć od razu po doręczeniu dokumentów do odpowiedniego organu administracji.

Dla Inwestorów, którzy zaczynają swoją przygodę z budową domu, Biuro Projektów ARCHON+ przygotowało liczną i różnorodną ofertę gotowych projektów domów. Pracownia zapewnia także fachowe wsparcie doradców projektowych w zakresie doboru projektu domu do wymogów MPZP/WZ, oczekiwań funkcjonalnych i założeń finansowych. Klienci, którzy decydują się na zakup swojego wymarzonego projektu domu od Pracowni otrzymają wysokiej jakości dokumentację, obejmującą szczegółowo opracowaną część architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną, która zapewni sprawną adaptację projektu i bezproblemową budowę wymarzonego domu. Zapraszamy na www.archon.pl

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024