Silesion.PL

serwis informacyjny

Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Katowice

ksiazeczka wojskowa Kwalifikacja wojskowa

ksiazeczka wojskowa Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa dla wymienionych poniżej osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad trzy miesiące na terenie miasta Katowice przeprowadzana będzie w Katowicach (Szopienice) w budynku przy ul. Krakowskiej 136 w godzinach od 7:00 do 13:00, od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r. (od poniedziałku do piątku, oprócz dni: 2 maja 2023 r. i 9 czerwca 2023 r.) oraz w dniach 21, 22 i 23 czerwca 2023 r., z zastrzeżeniem, że w dniach od 17 kwietnia 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. oraz 21 i 22 czerwca 2023 r. odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa mężczyzn, natomiast w dniach 13 i 14 czerwca 2023 r. oraz w dniu 23 czerwca 2023 r. kwalifikacja wojskowa wyłącznie kobiet.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Dodatkowo informuję, że Obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku zostaną rozplakatowane po dniu ogłoszenia kwalifikacji tj. po dniu 31 marca 2023 r. w miejscach powszechnie dostępnych i uczęszczanych m.in.:

– na terenie placówek kultury, na terenie obiektów i klubów sportowych, we wszystkich budynkach Urzędu Miasta Katowice, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w budynkach Terenowych Punktów Pomocy Społecznej, w Świetlicach Społecznych i Specjalistycznych, Klubach Młodzieżowych, w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na terenie szkół wyższych.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed Prezydentem Miasta Katowice, Powiatową Komisją Lekarską dla miasta Katowice oraz Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. Prezydentowi Miasta Katowice:

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2.     Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

3.     Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach: dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia również wymienione powyżej dokumenty oraz dodatkowo Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania.

Podstawa prawna przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.:

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 333). 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024