Czytasz: Kwalifikacja wojskowa 2019 [TERMINY, ROCZNIKI, NIEZBĘDNE DOKUMENTY]

Kwalifikacja wojskowa 2019 [TERMINY, ROCZNIKI, NIEZBĘDNE DOKUMENTY]

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2019. Kto musi się stawić do kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa w Katowicach

Jak informuje Urząd Miasta, kwalifikacja wojskowa w Katowicach potrwa do 19 marca. Kolejna tura będzie miała miejsce 9,10 oraz 11 kwietnia. – W dniach od 4.02.2019 r. do 15.03.2019 r. oraz dniu 9 i 11.04.2019 r. odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa mężczyzn, natomiast w dniach 18 i 19.03.2019 r. oraz 10.04.2019 r. kwalifikacja wojskowa wyłącznie kobiet. Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest w budynku przy ulicy Krakowskiej 136 w Katowicach. 

Kto musi stawić się na komisję wojskową w Katowicach?

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się zamieszkałe na stale lub przebywające czasowo ponad trzy miesiące na terenie miasta Katowice, następujące grupy osób:

  • mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

    a). zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

    b). zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się do kwalifikacji.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed Prezydentem Miasta Katowice, Powiatową Komisją Lekarską dla miasta Katowice oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień  w Katowicach.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1). Prezydentowi Miasta Katowice:

a). dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b). dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

2). Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki  badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3). Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Katowicach:

a). aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm, bez nakrycia głowy,

b). dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia również wymienione powyżej dokumenty z wyłączeniem pkt 3 lit. a oraz dodatkowo Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Katowicach - wojskowy dokument osobisty.