Czytasz: Kucharz, hydraulik, fryzjerka. Więźniowie w woj. śląskim szkolą się podczas "odsiadki"

Kucharz, hydraulik, fryzjerka. Więźniowie w woj. śląskim szkolą się podczas "odsiadki"

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Wszystko za sprawą programu PO WER, dzięki któremu w 2018 roku przeszkolono ponad 1,5 tysiąca skazanych w woj. śląskim. W sumie od końca 2016r., kiedy rozpoczęły się pierwsze kursy przeszkolono w naszym województwie blisko 3 tys. osób.

– Szkolenia to ogromna szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.
W minionym roku przeprowadzono 131 kursów aktywizacyjno- zawodowych, a ponad 60% absolwentów kursów podjęło pracę. – tłumaczy mjr Justyna Siedlecka, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

 Szkolenia są skierowane zarówno do skazanych mężczyzn,
jak i kobiet. Ci pierwsi uzyskują umiejętności głównie w branży remontowo – budowlanej (technolog robót wykończeniowych w różnych specjalnościach, monter sieci elektroenergetycznych, elektryk, brukarz, spawacz, stolarz, ślusarz, hydraulik, murarz, dekarz, tynkarz-posadzkarz), gastronomicznej (kucharz – kelner) czy ogrodniczej (zagospodarowanie terenów zielonych z obsługą pił i kos spalinowych).

Kobiety uczą się w takich specjalnościach jak: krawiec, kucharz-kelner, fryzjer, aranżacja przestrzeni (florysta), ogrodnik, konserwator powierzchni płaskich. Ważnym szkoleniem
jest również opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, które w ubiegłym roku ukończyło 83 skazanych, w tym 12 kobiet.

– Dzięki szkoleniom skazani nie tylko nabywają atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności
zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, ale także umiejętności społeczne, m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp. – wymienia korzyści mjr Justyna Siedlecka.

Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” jest realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 84,28% zostanie sfinansowany ze środków unijnych (EFS).

Kolejne szkolenia rozpoczną się niebawem. 

fot. Piotr Król