Czytasz: KERM przyjął ustawę o sieci szpitali

KERM przyjął ustawę o sieci szpitali

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów rozpatrzył ustawę o sieci szpitali i skierował dalej

Projekt ustawy wprowadzającej sieć szpitali został rozpatrzony przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 17 stycznia 2017 r. - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.
Ma być omawiany na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów, które odbędzie się 19 stycznia 2017 r.

Celem ustawy, która wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ, czyli Powszechna Służba Zdrowia), nie jest likwidacja szpitali ani oddziałów szpitalnych - zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Ustawa budzi kontrowersje, bo jak twierdzą dyrektorzy szpitali, oznacza likwidację wielu szpitalnych oddziałów i pogorszenie sytuacji pacjentów.

Na czwartek minister został wezwany przez premier Beatę Szydło do złożenia wyjaśnień w sprawie projektowanych reform.

Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny uspokaja, że obok kontraktowania świadczeń w ramach tworzonego PSZ zachowany zostanie również dotychczasowy tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (na zasadzie konkursów ofert lub rokowań). W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że będzie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nieobjętym PSZ. Liczba podmiotów, które podpiszą kontrakty z NFZ – tak jak dotychczas – będzie zależała od "zidentyfikowanych potrzeb w zakresie zabezpieczenia dostępności świadczeń w danym województwie (uwzględniając wysokość środków finansowych, które znajdują się w dyspozycji danego OW NFZ)" - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nie tylko szpitale kliniczne i instytuty będą mogły udzielać świadczeń we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego.

W PSZ ma być sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Do poziomu I stopnia należeć mają głównie  szpitale powiatowe, do II stopnia - szpitale realizujące bardziej skomplikowane świadczenia. III stopeń  obejmie specjalistyczne szpitale wieloprofilowe. Odrębne poziomy są dla szpitali onkologicznych i pulmonologicznych oraz pediatrycznych.

Ostatni poziom - szpitali ogólnopolskich - obejmie instytuty oraz szpitale kliniczne utworzone przez ministra i uczelnie medyczne.

Po reformie w woj. śląskim na poziomie I znalazłoby się ich 36, na poziomie II - 12 placówek, na poziomie III - 6 szpitali, poziom onkologiczny objąłby 2 szpitale, poziom pulmonologiczny 10, 9 szpitali miałoby charakter ogólnopolski.

Kwalifikacji do danego poziomu będzie się dokonywać raz na cztery kolejne lata kalendarzowe. Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do PSZ mają być znane do 31 marca 2017 r., z terminem obowiązywania od 1 lipca br.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ mógłby także - po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia - zakwalifikować do jednego z poziomów  świadczeniodawcę, który nie spełnia warunków kwalifikacji, jeśli stwierdzi, iż jest to niezbędne dla właściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na jego terenie.

Czytaj więcej