Czytasz: Projekt RAŚ w sejmiku. Uchwała przyjęta
Mieszkańcy woj. śląskiego mogą wnosić pod obrady sejmiku projekty własnych uchwał - pod warunkiem zebrania pod każdym 10 tys. podpisów.

Inicjatywa uchwałodawcza, to możliwość składania projektów uchwał pod obrady Sejmiku Województwa. Takie uprawnienia przysługiwały dotychczas grupie co najmniej 4 radnych, klubom, komisjom, przewodniczącemu Sejmiku, a także Zarządowi Województwa i Marszałkowi. Zmiany w statucie, które przyznają takie prawo grupie co najmniej 10 tysięcy mieszkańców województwa śląskiego radni przegłosowali już w lutym. Dziś ponownie doprecyzowali rozwiązania zaopiniowane przez kancelarię premiera. 

- To jest logiczna konsekwencja, którą prowadzimy od dawna. I na szczeblu lokalnym, i na szczeblu regionalnym, chcąc silniej zaangażować obywateli w zarządzanie publicznymi sprawami. Mam satysfakcję, bo ten nasz projekt jest już starym projektem. Próbowaliśmy w poprzedniej kadencji, wtedy nie zyskał on uznania ówczesnej większości - mówił Silesion.pl Jerzy Gorzelik.


"Inicjatywa uchwałodawcza powinna być standardem na wszystkich poziomach samorządu" - Jerzy Gorzelik (13.02.2017)

Wśród wymaganych elementów projektów zgłaszanych przez mieszkańców wskazano „wykaz co najmniej 10 tys. mieszkańców województwa popierających projekt uchwały, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i własnoręczny podpis”.

Poniedziałkowe przepisy uściśliły m.in., że wykaz (10 tys. mieszkańców popierających projekt), prócz powyższych elementów, powinien zawierać: oświadczenie o wskazaniu przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania mieszkańców w pracach nad projektem (wraz z jego adresem do korespondencji), oświadczenie o udzieleniu poparcia projektowi, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia poparcia projektowi i oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych z rejestru PESEL.

Ponadto m.in. na każdej stronie wykazu powinien znajdować się tytuł projektu uchwały i informacje o wymaganych oświadczeniach, a wskazany w wykazie przedstawiciel przekazuje przewodniczącemu sejmiki swoją zgodę na reprezentowane mieszkańców.

W poniedziałek przedstawiciel kancelarii sejmiku zasygnalizował, że dla korzystania z inicjatywy obywatelskiej zostaną przygotowane m.in. wzory dokumentów zawierające wszystkie wymagane procedurą elementy.

Czytaj więcej