Czytasz: Hamankiewicz do lekarzy: „Poleje się krew”

Hamankiewicz do lekarzy: „Poleje się krew”

List prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do lekarzy i lekarzy dentystów.


22 września 2017 r. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz wystosował do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów następujące pismo:

„Od wielu lat Naczelna Rada Lekarska zabiega o dobre warunki wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym młodego lekarza i lekarza dentysty.

Miesiąc temu na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej młodzi lekarze poinformowali samorząd lekarski o zaplanowanej w dniu 2 października 2017 roku akcji protestacyjnej polegającej m.in. na oddawaniu krwi. W ten sposób, pod nośnym hasłem „poleje się krew” pragną zwrócić uwagę na postulaty – zbieżne z postulatami samorządu lekarskiego – dotyczące poprawy poziomu finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz znacznego wzrostu poziomu wynagrodzeń.

Jestem przekonany, że strona rządowa doskonale zdaje sobie sprawę, jak wiele jest do zrobienia w zakresie warunków wykonywania zawodu przez młodych lekarzy, ale rozmowy ciągną się miesiącami i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Minimalne wynagrodzenia mają zostać wprowadzone, ale ich poziom znacznie odbiega od postulowanej przez samorząd lekarski dla lekarzy bez specjalizacji dwukrotności średniej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS. Mówi się o zwiększeniu poziomu finansowania ochrony zdrowia, ale o 6% PKB na zdrowie można tylko pomarzyć. Przypomnę, że Naczelna Rada Lekarska apelowała o to do rządu z ponad setką (!) podmiotów: towarzystw naukowych i organizacji pacjentów.

Rozumiem wszystkich Lekarzy i Lekarzy Dentystów przystępujących do akcji oddawania krwi. Uważam, że to bardzo szlachetna i godna naszego zawodu forma zwrócenia uwagi na problemy, z jakimi borykają się lekarze.

Posiadających umowę o pracę, w tym lekarzy rezydentów i stażystów, którzy chcieliby oddać krew, informuję, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Zapis przytaczanego przeze mnie rozporządzenia nie dotyczy umów cywilno-prawnych (kontraktów) zawieranych przez pracodawcę z praktyką lekarską".

Hamankiewicz poparł tym samym zapowiadaną na początek października akcję wspierającą strajk głodowy młodych lekarzy. Pracownicy medyczni będą oddawać krew, wykorzystując przysługujący im z tego tytułu wolny dzień. 

Czytaj więcej