Czytasz: GIG utworzył fundusz stypendialny

GIG utworzył fundusz stypendialny

W sam raz dla prymusów.

Główny Instytut Górnictwa utworzył Fundusz Stypendialny. Środki  Funduszu przeznaczone są na stypendia dla wyróżniających się studentów, których zatrudnieniem,  po ukończeniu studiów,   jest  zainteresowany Instytut.  O stypendium mogą ubiegać się studenci: ostatniego roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, pierwszego roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów drugiego stopnia, trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,.

Potencjalny stypendysta GIG przede wszystkim musi osiągać bardzo dobre wyniki w nauce, a więc uzyskać średnią ocen co najmniej 4,5 oraz spełniać inne warunki  wymienione w  regulaminie  Funduszu.  Jednym z nich jest zadeklarowanie chęci podjęcia pracy w Głównym Instytucie Górnictwa oraz osiągnięcia naukowe w dziedzinach związanych z profilem działalności Instytutu.

Stypendia przyznawane są na pisemny wniosek, który składa się w Dziale Kadr i Organizacji GIG w terminie od 1 września do 31 marca każdego roku. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Komisja Stypendialna powołana przez Naczelnego Dyrektora Instytutu. Stypendium wypłacane  będzie w ratach miesięcznych, a wysokość  może wynosić do 1500,00 zł brutto miesięcznie.

- Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie – mówi profesor Stanisław Prusek, naczelny dyrektor GIG. Zależy nam na pozyskaniu zdolnych, młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mogli tworzyć kadrę naukowo-badawczą naszego Instytutu. GIG jest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce. Jesteśmy otwarci na pracowników, którzy  pomogą nam odważnie podejmować trudne, innowacyjne wyzwania badawcze.

Drugą grupę beneficjentów Funduszu, stanowią  pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa,  którzy wyjeżdżają na staże zagraniczne lub wymianę międzynarodową w celu zdobycia i poszerzania wiedzy. W tym przypadku stypendium ma stanowić element wsparcia, służący  zwiększeniu mobilności pracowników Instytutu oraz podnoszeniu ich kompetencji w zakresie współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych.

Czytaj więcej