Czytasz: Europejski sukces Uniwersytetu Śląskiego

Europejski sukces Uniwersytetu Śląskiego

Prestiżowe logo „HR Excellence in Research” dla Uniwersytetu Śląskiego

19 maja 2017 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskał zgodę na korzystanie z logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”. Tym samym uczelnia znalazła się w gronie ponad 40 instytucji w Polsce, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Uniwersytet Śląski spełnił wymagania stawiane instytucjom w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W dokumentach opracowanych przez Komisję Europejską zawarte są między innymi rekomendacje dotyczące warunków pracy, mobilności naukowców oraz rozwoju kariery naukowej. Zalecenia odnoszą się również do zasad rekrutacji, które powinny być transparentne i porównywalne na poziomie międzynarodowym. Wyróżnione instytucje podlegają kontroli Komisji Europejskiej pod względem oceny postępu i efektów wdrażania zasad Karty oraz Kodeksu.

Przyznawanie logo „HR Excellence in Research” jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.

Logo „HR Excellence in Research” oznacza m.in.:

prestiż i wyróżnienie dla uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne z europejskimi standardami,

znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia na uczelni stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady rekrutacji pracowników,

premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji,

premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, także w konkursach i programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess.

Uniwersytet Śląski w Katowicach powstał 8 czerwca 1968 roku. Obecnie jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny; Biologii i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologiczny; Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego; Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane.

W roku akademickim 2016/2017 UŚ oferuje 77 kierunków studiów i 240 specjalności. Uczelnia kształci obecnie ponad 27 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Erasmus+.

Czytaj więcej