Czytasz: Egzamin zawodowy 2018: Kiedy wyniki?
Jaki jest harmonogram? Kiedy wyniki?

Nowy egzamin zawodowy 2018 (egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe) to forma oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Egzamin zawodowy 2018 od 10 do 12 stycznia - Kwalifikacje w zawodzie 2018

Dwa nowe zawody w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz sposób podziału subwencji oświatowej – to część zmian w rozporządzeniach MEN, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

Zasady egzaminu zawodowego 2018 - Kwalifikacje w zawodzie 2018 ZASADY

Ujednolicono niektóre przepisy dotyczące warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego. I tak, uczniowie, słuchacze i absolwenci będą zdawali egzaminy zawodowe 2018 na tych samych zasadach, bez względu na to, czy naukę rozpoczęli przed, czy po 2017 r. Dodatkowo doprecyzowano przepisy dotyczące danych osobowych w dokumentach egzaminacyjnych i uregulowano kwestie składania deklaracji.

Egzamin zawodowy 2018 - zasady - część pisemna - Kwalifikacje w zawodzie 2018

Pisemna część egzaminu zawodowego 2018 trwa 60 minut. Egzamin zawodowy 2018 pisemny to test wyboru, w którym znajdziemy 40 pytań zamkniętych (mają po 4 odpowiedzi do wyboru i tylko jedna jest prawidłowa). ‎ Część pisemna egzaminu zawodowego 2018 może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎ 

Egzamin zawodowy 2018 - zasady - część praktyczna - Kwalifikacje w zawodzie 2018

Nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut trwa część praktyczna egzaminu zawodowego. Jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego. Test polega na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego, które jest zawarte w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Egzamin zawodowy 2018 - nowe zawody

Od stycznia - zgodnie z nowelizacją rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - wprowadzono dwa nowe zawody: monter stolarni budowlanej i technik informatyk. Ujednolicono tez nazewnictwo i uporządkowano numerację w tabelach dotyczących klasyfikacji.

Harmonogram egzaminów zawodowych 2018 - Kwalifikacje w zawodzie 2018 TERMINY EGZAMINÓW

  • 10 stycznia 2018 - egzamin zawodowy praktyczny dla różnych zawodów. Potrwa do 17 lutego dla kwalifikacji AU66.
  • 11 stycznia 2018 - egzamin zawodowy pisemny dla wszystkich kwalifikacji w modelu "d".
  • 12 stycznia 2018 do 17 lutego 2018 - część pisemna praktycznego modelu zawodowego w modelu "w", "wk" i "dk".
  • 19 czerwca 2018 - egzamin zawodowy pisemny w sesji drugiej.
  • 22 czerwca 2018 do 2 lipca 2018 - część pisemna praktycznego modelu zawodowego w modelu "w", "wk" i "dk".
  • 23 marca 2018 - wyniki egzaminu zawodowego 2018 - wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w pierwszej sesji.
  • 23 marca 2018 - termin przekazania szkołom dyplomów w pierwszej sesji egzaminu zawodowego 2018.
  • 31 sierpnia 2018 - wyniki egzaminu zawodowego 2018 - wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w drugiej sesji.
  • 31 sierpnia 2018 - termin przekazania szkołom dyplomów w drugiej sesji egzaminu zawodowego 2018.

WS/Paweł Dembowski, Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)

Czytaj więcej