Silesion.PL

serwis informacyjny

Dwa kliki od zakładu! Jak działają filtry? Konkurs Totolotka z voucherami 100 PLN

Poznaj appkę Totolotka lepiej, wytypuj wynik i wygraj voucher z puli 100 PLN. 100 PLN w voucherach na wypróbowanie appki Totolotka w puli konkursu! Obejrzyj film, a w komentarzu pod filmem Totolotka na YOUTUBE “🌞 [KONKURS] DWA KLIKI od zakładu! Jak działają filtry?” wytypuj wynik końcowy (po ewentualnej dogrywce) meczu Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin w 1/8 Totolotek Pucharu Polski.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się przez nasz specjalny link, klikając TUTAJ a otrzymasz darmowy zakład (freebet) w wysokości 25 zł oraz bonus od depozytu do 1050 zł.

Regulamin akcji „Poznaj appkę i wygraj” z dnia 2.12.2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższy regulamin określa warunki przeprowadzenia i udziału w akcji “Poznaj appkę i wygraj”, zwaną dalej “Akcja”.Organizatorem Akcji jest Totolotek S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18b, kod pocztowy: 02-829, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, zwany dalej “Organizatorem”.Akcja odbywa się na oficjalnym profilu Organizatora w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RRexHU29PC4Organizator udostępnia treść regulaminu na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook.Akcja rozpoczyna się 2.12.2019 i trwa do 9.12.2019.Organizator zastrzega, że Akcja nie jest w żaden sposób wspierana, sponsorowana ani związana z serwisami społecznościowymi Facebook i YouTube.II. ZASADY UDZIAŁUW Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana “Uczestnikiem”). Dodatkowo, wymogiem udziału w Akcji jest posiadanie prawidłowo zarejestrowanego, aktywnego i publicznego konta w serwisie społecznościowym YouTube.Biorąc dobrowolny udział w Akcji, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału.Uczestnik może wziąć udział w Akcji jeden raz (umieszczając jeden komentarz z profilu). Niedozwolone jest uczestnictwo w Akcji przy wykorzystaniu wielu profili w tym samym portalu społecznościowym.

Udział w Akcji przez Uczestnika polega na wytypowaniu w komentarzu pod pod filmem „DWA KLIKI od zakładu! Jak działają filtry?” dokładnego wyniku końcowego (po ewentualnej dogrywce) w meczu Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin w 1/8 finału rozgrywek o Totolotek Puchar Polski.Pod uwagę będą brane komentarze Uczestników umieszczone do rozpoczęcia meczu 4.12.2019 o 17:45.Organizator sklasyfikuje i nagrodzi 3 Uczestników, którzy najwcześniej wytypowali poprawny wynik.W przypadku identycznej odpowiedzi, wyżej zostanie sklasyfikowany wcześniejszy komentarz.Komentarze umieszczone albo edytowane po terminie nie będą brane pod uwagę przez Organizatora w klasyfikacji.Wybrani Uczestnicy zostaną nagrodzeni przez Organizatora nagrodami, o których mowa w punkcie III.Organizator opublikuje listę nagrodzonych Uczestników najpóźniej 9.12.2019 w komentarzu pod postem konkursowym w portalu YouTube.III. NAGRODYUczestnik sklasyfikowany na 1. miejscu (najwcześniejszy komentarz z poprawnym wynikiem) otrzyma voucher o wartości 50 PLN w formie kodu bonusowego do wykorzystania na stronie Totolotek.pl.Uczestnik sklasyfikowany na 2. miejscu (najwcześniejszy komentarz z poprawnym wynikiem) otrzyma voucher o wartości 30 PLN w formie kodu bonusowego do wykorzystania na stronie Totolotek.pl.Uczestnik sklasyfikowany na 3. miejscu (najwcześniejszy komentarz z poprawnym wynikiem) otrzyma voucher o wartości 20 PLN w formie kodu bonusowego do wykorzystania na stronie Totolotek.pl.Uczestnik jest uprawniony do otrzymania maksymalnie jednej nagrody w trakcie trwania Akcji.Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany nagrody na jakąkolwiek inną oprócz tej przewidzianej przez regulamin.Aby odebrać nagrodę, po ogłoszeniu listy nagrodzonych Uczestnik jest zobowiązany zgłosić się do Organizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na profil Totolotek na Facebooku, Twitterze lub Instagramie najpóźniej do 16.12.2019 r., do godziny 12:00. W przypadku niedopełnienia tego warunku, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody Uczestnikom sklasyfikowanym na tzw. liście rezerwowej lub jej nieprzyznania.IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆOrganizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji, jak również szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHUczestnik, decydując się na odbiór nagrody, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, czyli Totolotek S. A. na potrzeby uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz ewidencji księgowej i podatkowej.Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu danych zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w związku z udziałem w Akcji na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.VI. REKLAMACJEReklamacje związane z Akcją należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem e-mail pomoc@totolotek.pl w terminie 30 dni od zakończenia Akcji.Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy (opcjonalnie), opis reklamacji oraz ewentualne załączniki, np. zrzuty ekranu.Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres, z którego została wysłana reklamacja.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWERegulamin Akcji wchodzi w życie w dniu 2.12.2019.Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie, o czym uprzednio poinformuje Uczestników odpowiednim komunikatem na profilu Organizatora na portalu Facebook.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Organizator uprzednio poinformuje Uczestników o treści zmian przez umieszczenie przez Organizatora na portalu Facebook informacji o zmianie Regulaminu zawierającej wyszczególnienie zmian. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestnika w trakcie trwania Akcji.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji na dowolnym jej etapie w przypadkach:naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej;podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych.W przypadku wykluczenia Uczestnika z Akcji jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024