Silesion.PL

serwis informacyjny

Czystsze powietrze dzięki inwestycji MPGK Katowice. Spółka nagrodzona przez Polską Izbę Ekologii

Wręczenie nagród Ekolaur

Działania MPGK Katowice zmierzające do poprawy stanu powietrza w mieście zostały nagrodzone przez Polską Izbę Ekologii. 21 listopada spółka została doceniona za modernizację instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, która pozwala ograniczyć wpływ na powietrze atmosferyczne.

Bardzo się cieszę z nagrody przyznanej MPGK Katowice. Jest to dla nas duże wyróżnienie, ponieważ pokazuje, że nasze działania zmierzają w dobrym kierunku. Chcemy jak najbardziej unowocześniać proces przetwarzania odpadów w naszym mieście, co ułatwia nam wszystkim pracę, ale także codzienne funkcjonowanie, a przede wszystkim wpływa pozytywnie na środowisko, które jest coraz czystsze – podkreśla prezes MPGK Katowice Andrzej Malara.

Nagroda za działania na rzecz środowiska

MPGK Katowice zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych w mieście. Co roku ok. 125 tys. ton trafia do instalacji, z tego prawie 66 tys. ton bioodpadów (odpady zielone selektywnie zebrane oraz frakcja biodegradowalna z odpadów zmieszanych) kierowanych jest do biologicznego przetwarzania.

Przed wykonaniem modernizacji linia technologiczna do przetwarzania frakcji 0-80 mm wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych składała się z zamkniętej części procesu intensywnego, złożonego z 16 bioreaktorów wyposażonych w system ujmowania i oczyszczania powietrza procesowego oraz system ujmowania i zawracania odcieków. Druga faza, tj. dojrzewanie, przebiegała na otwartej przestrzeni. Inwestycja, którą wykonało MPGK, polegała na hermetyzacji drugiej fazy procesu przetwarzania. Dzięki temu stabilizat po intensywnym przetwarzaniu w I fazie nie jest kierowany, tak jak w ubiegłych latach, na otwarty plac dojrzewania. W miejscu placu wybudowano 10 betonowych reaktorów wyposażonych w zamykane, szczelne bramy, systemy napowietrzania wsadu, zraszania odpadów i zbierania odcieków, a także szczelny łącznik pomiędzy istniejącym obiektem, w którym przebiega proces intensywnego przetwarzania, a nowym. Dodatkowo instalacja została wyposażona w trzystopniowy system ujmowania i oczyszczania powietrza procesowego. W związku z tym proces biologicznego przetwarzania odpadów został całkowicie zhermetyzowany, co pozwoliło na wyeliminowanie ewentualnej emisji pyłów i gazów.

Technologia, która została zastosowana, spełnia bardzo rygorystyczne wymagania określone w Decyzji Wykonawczej Komisji UE, która mówi o najlepszych dostępnych technikach w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (BAT). Warto przy tym dodać, że zastosowane rozwiązanie jest innowacyjne w skali całego kraju, a także jest zaliczane do najkorzystniejszych i najbezpieczniejszych dla środowiska naturalnego.

Innowacyjna technologia

Wciąż powszechnie stosowanym sposobem przetwarzania frakcji 0-80 mm w całym kraju jest jej dojrzewanie w II fazie na otwartych placach, co powoduje większą emisję gazów i pyłów do atmosfery, a także większą ilość odcieków, ponieważ odpady mają kontakt z opadami atmosferycznymi. Dzięki inwestycji dodatkowo ograniczony został hałas oraz ilość odcieków dzięki zamknięciu całego procesu w bioreaktorach.

Koszt modernizacji instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów wyniósł ponad 14 mln zł, na który składa się dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w wysokości prawie 10,5 mln zł oraz dotacji na prawie 3,5 mln zł.

Nowoczesne inwestycje MPGK Katowice

Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów to jedna z największych w ostatnich latach inwestycji MPGK na rzecz środowiska, ale niejedyna. MPGK sukcesywnie prowadzi wiele projektów. Jednym z nich jest budowa farmy fotowoltaicznej. Na terenie zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów pojawiło się ponad 2 tys. paneli fotowoltaicznych. Oprócz tego zakończone zostały modernizacje dwóch Gminnych Punktów Zbiórek Odpadów – przy ul. Zaopusta i ul. Bankowej, które lepiej odpowiadają teraz potrzebom mieszkańców. W tym roku podpisana została także umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dotację i pożyczkę, dzięki której wykonana zostanie modernizacja linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie. Pozwoli to na poprawę wskaźnika odzysku surowców i podwojenie możliwości przerobowych

Dzięki tym inwestycjom Katowice w nowoczesny sposób przetwarzają odpady i nieustannie dążą do kolejnych ulepszeń.

Wspólnie z myślą o ekologii

Polska Izba Ekologii zrzesza 116 podmiotów gospodarczych w kraju. Jej zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz ekologicznej odpowiedzialności biznesu, popularyzacja działań dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowanie w edukację proekologiczną społeczności lokalnych, a także promowanie przedsięwzięć służących ekologii ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarczych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024